nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeńDz.U.03.115.1088


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 18 czerwca 2003 r.
w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:
  1) wykaz bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa przysługujących ubezpieczonemu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2) wykaz bezpłatnych podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w pkt 1, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.

Osobom upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym lub głębokim, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują także bezpłatnie:
  1) znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
  2) kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń (Dz. U. Nr 121, poz. 1311).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia ( Dz. U. Nr 93, poz. 833).Załączniki do dokumentu : zal_podst_swiad_zdrow.doc zal_podst_swiad_zdrow.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-06-18
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 12146 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.