nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeńDz.U.03.115.1089

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 18 czerwca 2003 r.
w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń.

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa przysługujących:
  1) dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, stanowiący załącznik nr 1do rozporządzenia;
  2) kobietom w ciąży i w okresie połogu, trwającego 42 dni od dnia porodu, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.

Ustala się wykaz bezpłatnych dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń, o których mowa w § 1, przysługujących:
  1) dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  2) kobietom w ciąży i w okresie połogu, trwającego 42 dni od dnia porodu, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3.

Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym i głębokim, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje znieczulenie ogólne przy wykonywaniu bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z wyłączeniem procedury wizyty adaptacyjnej.

§ 4.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń, o których mowa w § 1 i 3, jest:
  1) w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia - karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku nieprzedstawienia karty ubezpieczenia zdrowotnego - dokument stwierdzający tożsamość albo skrócony odpis aktu urodzenia;
  2) w odniesieniu do kobiet w ciąży - karta przebiegu ciąży i karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku braku karty ubezpieczenia zdrowotnego dokument stwierdzający tożsamość;
  3) w odniesieniu do kobiet w okresie połogu - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku braku karty ubezpieczenia zdrowotnego dokument stwierdzający tożsamość.

§ 5.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (Dz. U. Nr 121, poz. 1312).

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).Załączniki do dokumentu : zal_dodatk_swiad_zdrow.doc zal_dodatk_swiad_zdrow.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-06-18
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 8587 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.