nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymiDz.U.10.180.1215 → z dnia 30 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi


Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) wykaz zalecanych szczepień ochronnych;
2) sposób finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi;
3) wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień oraz sposób jej wydawania i dokonywania w niej wpisów;
4) sposób prowadzenia dokumentacji z wykonanych zalecanych szczepień ochronnych.

§ 2.

Ustala się wykaz zalecanych szczepień ochronnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

1. Sposób finansowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określają przepisy wydane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2) ).
2. Osoby niebędące świadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ponoszą koszty przeprowadzenia zalecanych szczepień ochronnych na podstawie rachunku lub faktury wystawionych przez świadczeniodawcę udzielającego tych świadczeń.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do świadczeniobiorców, u których zalecane szczepienie ochronne lub lekarskie badanie kwalifikacyjne jest wykonywane przez świadczeniodawcę nierealizującego umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

§ 4.

Osoby przeprowadzające zalecane szczepienia ochronne dokumentują realizację szczepień poprzez odnotowanie tego faktu w dokumentacji medycznej, w tym w karcie uodpornienia, jeżeli przeprowadzający zalecane szczepienie ma dostęp do tej karty.

§ 5.

1. Ustala się wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. Międzynarodowa Książeczka Szczepień jest wydawana przez świadczeniodawców przeprowadzających zalecane szczepienia ochronne, na wniosek osoby poddającej się zalecanemu szczepieniu ochronnemu.
3. Wydanie Międzynarodowej Książeczki Szczepień jest rejestrowane przez świadczeniodawców przeprowadzających zalecane szczepienia ochronne.
4. W Międzynarodowej Książeczce Szczepień oprócz szczepień wymaganych na podstawie międzynarodowych przepisów zdrowotnych, o których mowa w art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, mogą być odnotowywane również inne szczepienia ochronne.
5. Wpisu do Międzynarodowej Książeczki Szczepień informacji o przeprowadzeniu szczepień ochronnych, o których mowa ust. 4, dokonuje osoba przeprowadzająca szczepienie ochronne.
6. Wpisu do Międzynarodowej Książeczki Szczepień informacji o przeprowadzeniu szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 4, osoba mająca uprawnienia do prowadzenia szczepień ochronnych może dokonać również w terminie późniejszym, o ile na podstawie przedstawionej dokumentacji szczepień ochronnych możliwe jest ustalenie danych niezbędnych do dokonania wpisu, a fakt przeprowadzenia szczepienia ochronnego nie budzi wątpliwości.

§ 6.

Dopuszcza się dokonywanie wpisów o przeprowadzonych szczepieniach ochronnych w innych dokumentach potwierdzających wykonanie szczepień zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia, wystawionych w innych krajach.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-09-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8716 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.