nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Informatyzacji Ochrony ZdrowiaDz.Urz.MZ.10.10.63 → z dnia 25 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 lipca 2010 r.
w sprawie powołania Rady Informatyzacji Ochrony Zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę Informatyzacji Ochrony Zdrowia, zwaną dalej „Radą”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Rady osoby wymienione w § 2 pkt 3 lit. a – d wyrażają zgodę na udział w pracach Rady.

§ 2.

W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący – Jakub Szulc – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Jacek Paszkiewicz – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
3) pozostali członkowie Rady:
a) Marzanna Bieńkowska - przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
b) Agnieszka Ferens – przedstawiciel Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
c) Zdzisław Białowąs – przedstawiciel ministra właściwego do spraw informatyzacji,
d) Waldemar Sługocki- przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
e) Marcin Kędzierski – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
f) Tomasz Pawlęga - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 3.

1. W pracach Rady mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego.
2. Przewodniczący może powoływać ekspertów, spośród osób dysponujących specjalistyczną wiedzą lub doświadczeniem, w celu sporządzania opinii lub ekspertyz.

§ 4.

1. Do zadań Rady należy doradztwo ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia, w szczególności:
1) wytyczanie kierunków strategii informatyzacji ochrony zdrowia;
2) zapewnianie prawidłowego przebiegu prac przy realizacji projektów wchodzących w skład Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia poprzez:
a) monitorowanie procesu przygotowania i realizacji projektów,
b) wytyczanie kierunków w zakresie sposobu realizacji zadań w ramach projektów, w tym podziału zadań pomiędzy Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia,
c) ocena projektów zgodnie z przyjętymi celami określonymi w Studiach Wykonalności dla projektów, w zakresie obszaru realizacji, kosztów i terminów;
3) opiniowanie przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektów aktów prawnych, raportów i innych dokumentów i opracowań dotyczących informatyzacji ochrony zdrowia;
4) koordynowanie działań w obszarze e-zdrowie.
2. Rada może wykorzystywać dokumenty i materiały gromadzone i opracowane przez Radę do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, powołaną na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 38 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 22).

§ 5.

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń;
2) prowadzenie posiedzeń;
3) ustalanie porządku dziennego posiedzenia;
4) planowanie i organizowanie pracy;
5) reprezentowanie Rady na zewnątrz;
6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia, nie rzadziej niż raz na kwartał, o bieżącej działalności Rady;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przewodniczącego, w razie jego nieobecności, zastępuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 6.

1. Rada ocenia i przyjmuje na zasadzie jednomyślności zaproponowane działania dla realizacji informatyzacji ochrony zdrowia. W przypadku odmiennego zdania przynajmniej jednego z członków Rady, decyzje w danej sprawie są podejmowane przez Przewodniczącego.
2. Rada obraduje na posiedzeniach.
3. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
4. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady może odbyć się w innym miejscu niż Ministerstwo Zdrowia, wskazanym przez Przewodniczącego.
6. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin pracy, zatwierdzony, na wniosek Przewodniczącego, przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
7. Regulamin, o którym mowa w ust. 6, określa w szczególności:
1) częstotliwość spotkań Rady;
2) sposób wyznaczania osoby zastępującej członka Rady w przypadku braku możliwości jego osobistego udziału w pracach Rady.

§ 7.

Nadzór nad działalnością Rady sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98 poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6807 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.