nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń merytorycznych do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznejDz.Urz.MZ.10.10.64 → z dnia 25 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń merytorycznych do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania założeń merytorycznych do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodnicząca Zespołu - dr n. med. Barbara Waszak, Konsultant Naukowy Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji;
2) członkowie Zespołu:
a) eksperci zewnętrzni:
- mgr Waldemar Olszak, Przewodniczący Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji,
- mgr Joanna Włodarczyk - Rajska, członek Komitetu Kształcenia i Rozwoju,
- mgr Danuta Broncel - Czekaj, członek Komitetu Kształcenia i Rozwoju,
b) przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia:
- Katarzyna Chmielewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
- Edyta Kramek, Naczelnik Wydziału Kształcenia w Innych Zawodach Medycznych w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby niebędące jej członkami, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie założeń merytorycznych do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
1) nadzór nad pracami Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) wyznaczenie osoby prowadzącej posiedzenia Zespołu w przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Uchwały Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

§ 8.

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, z budżetu wewnętrznego Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Przewodniczącemu i członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227,
poz. 1661).

§ 9.

1. Zespół jest obowiązany przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw zdrowia założenia merytoryczne do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej, do dnia 30 listopada 2010 r.
2. Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji i zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia założeń merytorycznych do podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej, o których mowa w § 4.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 z 2008 r. Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 42,poz. 337 i Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6234 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.