nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Zespołu Konkursowego powołanego w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryceDz.Urz.MZ.10.10.66 → z dnia 25 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie Zespołu Konkursowego powołanego w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół Konkursowy powołany w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Zespół działa na podstawie zarządzenia oraz przyjętego na pierwszym posiedzeniu regulaminu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie treści ogłoszenia o postępowaniu konkursowym dotyczącym wyboru inwestora dysponującego zarówno technologią, jak i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce;
2) przekazanie treści ogłoszenia, o którym mowa w pkt 1, do akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia;
3) zamieszczenie na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia zaproszenia do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym, zgodnie z terminami określonymi w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1;
4) ocena formalno-prawna złożonych wniosków, o których mowa w pkt 3;
5) przeprowadzenie rozmów aplikacyjnych z inwestorami, których wnioski zostaną zaakceptowane przez Zespół;
6) ocena merytoryczna aplikacji złożonych przez inwestorów, z którymi przeprowadzono rozmowy aplikacyjne;
7) opracowanie projektu rekomendacji dla ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie wyboru inwestora.

§ 4.

1. W skład Zespołu wchodzi po jednym przedstawicielu:
1) ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) ministra właściwego do spraw gospodarki;
3) ministra właściwego do spraw finansów;
4) Prezesa Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych;
5) Narodowego Centrum Krwi;
6) Konsorcjum Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;
7) Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Przewodniczącym Zespołu jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia, a zastępcą przewodniczącego Zespołu – przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki. Przewodniczący Zespołu wyznacza spośród członków Zespołu sekretarza.

§ 5.

1. Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom;
3) ustala harmonogram prac Zespołu, terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.
2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu posiedzeniom Zespołu przewodniczy zastępca przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

1 Zespół działa na posiedzeniach.
2. Uchwały Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu.
4. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
5. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu, a w przypadku nieobecności przewodniczącego, wyznaczony przez niego członek Zespołu.
6. Treść protokołu zatwierdzają członkowie Zespołu na najbliższym posiedzeniu.
7. Sprzeciw zgłoszony przez członka Zespołu dotyczący protokołu odnotowuje się w protokole.

§ 7.

W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, w szczególności:
1) przedstawiciele ministrów i kierowników urzędów centralnych, właściwych ze względu na zakres zadań Zespołu;
2) eksperci, których opinie są niezbędne do realizacji zadań Zespołu;
3) przedstawiciele innych podmiotów i organów, których obecność zostanie uznana za niezbędną.

§ 8.

1. W celu wykonania określonego zadania, na wniosek członków Zespołu, przewodniczący Zespołu może tworzyć złożone z członków Zespołu grupy robocze, w skład których mogą wchodzić również osoby, o których mowa w § 7.
2. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opinii i ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 9.

1.Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
2. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 7, których miejscowością pobytu stałego lub czasowego nie jest Warszawa przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 10.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Narodowe Centrum Krwi.

§ 11.

Działalność Zespołu finansowana jest z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85143 – Publiczna służba krwi, z budżetu Narodowego Centrum Krwi.

§ 12.

Zespół kończy swoją działalność i ulega rozwiązaniu po zrealizowaniu zadań, w celu których został powołany.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4453 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.