nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień OchronnychDz.Urz.MZ.10.10.65 → z dnia 25 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 sierpnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii;
2) Zastępca przewodniczącego - prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska – Klinika Gastroenterologii Hepatologii i Immunologii - Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;
3) Sekretarz - dr n. med. Paweł Grzesiowski - Kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych – Narodowy Instytut Leków w Warszawie;
4) pozostali Członkowie:
a) prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki - Kierownik Katedry Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
b) dr hab. n. med. Teresa Jackowska - Kierownik Kliniki Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
c) dr n. med. Ryszard Konior - Ordynator Oddziału Neuroinfekcji, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Krakowie,
d) prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn - Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Akademia Medyczna we Wrocławiu,
e) prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko - Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej, Akademia Medyczna we Wrocławiu,
f) prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz - Kierownik Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.”;
2) w § 4 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Minister Zdrowia lub Podsekretarz Stanu inicjujący, koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Matki i Dziecka”.
6. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który Przewodniczący Zespołu przedstawia Ministrowi Zdrowia za pośrednictwem Podsekretarza Stanu, o którym mowa w ust. 5.”;
3) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„§ 6. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.
§ 7. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz.1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7056 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.