nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystówROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 października 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów


Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z 2007 r. Nr 13, poz. 85 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1050) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu odpowiedniej specjalizacji, w liczbie określonej w tym programie lub wykonywanie pracy w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym przepisami o czasie pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej.”;
2) w § 11:
a) w ust. 2 w pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„5) zatrudnia na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub posiada zatrudnionych na stanowisku służbowym w oddziałach szpitalnych lub w komórkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1:”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Lekarz wykonujący zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej, o której mowa w ust. 2 pkt 5, może uczestniczyć w kształceniu specjalizacyjnym, jeżeli umowa cywilnoprawna reguluje udział lekarza w tym kształceniu.”;
3) w § 13 po ust. 2 dodaje się ust 2a w brzmieniu:
„2a. Lekarz odbywający specjalizację pełni w jednostce organizacyjnej prowadzącej specjalizację lub staż kierunkowy dyżury medyczne zgodnie z realizacją programu specjalizacji, w liczbie wynikającej z programu specjalizacji. lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym przepisami o czasie pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej.”;
4) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Lekarz odbywający specjalizację w ramach rezydentury może być uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich. Odbywanie stacjonarnych studiów doktoranckich nie zwalnia tego lekarza z obowiązków określonych w § 15 ust. 1 oraz pełnienia dyżurów lub wykonywania pracy, o których mowa w § 13 ust. 2a.”;
5) w § 15:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej o pełnienie dyżurów, jeżeli lekarz odbywa specjalizację w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 1 i 4, albo”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Decyzja w sprawie wyboru formy umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, należy do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację lub staż kierunkowy.”;
6) w § 16 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Okres trwania specjalizacji odbywanej na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 2 albo 4, ulega przedłużeniu nie więcej niż o połowę okresu jej trwania z przyczyn określonych w § 17 ust. 3 oraz z powodu przerwy w odbywaniu specjalizacji:
1) nie dłuższej niż rok, w przypadku nieuznania lekarzowi stażu szkoleniowego za granicą, o którym mowa w § 26 ust. 5;
2) wynikającej z jej realizacji w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program tej specjalizacji, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 3;
3) wynikającej z procedur zmiany trybu i miejsca odbywania specjalizacji.";
7) w § 17:
a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Lekarz, który odbywał specjalizację w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny w ramach rezydentury, nie może ubiegać się ponownie o odbywanie innej specjalizacji, w tym trybie, z zastrzeżeniem ust. 9a.”,
b) ust. 9a otrzymuje brzmienie:
„9a. W szczególnie uzasadnionym przypadku spowodowanym stanem zdrowia lekarza, minister właściwy do spraw zdrowia może wyrazić zgodę na ponowne ubieganie się przez niego o odbywanie specjalizacji w ramach rezydentury w innej podstawowej dziedzinie medycyny.”,
c) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Przepisy ust. 12 stosuje się również do lekarzy odbywających specjalizację w trybie innym niż rezydentura.”;
8) w § 19:
a) w ust. 3 w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c) w trybie § 14 ust. 2 również punkty dodatkowe - za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych,”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z LEP/L-DEP albo egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES oraz punktów dodatkowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c, i dodatkowo średniej ocen uzyskanych w okresie studiów lub dodatkowo rozmowy kwalifikacyjnej w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2 i 3.”,
c) w ust. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) punkty dodatkowe za:
a) posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 5 punktów,
b) co najmniej 3 letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego tj. do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji – 5 punktów,
c) publikacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c – maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji);”,
d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Lekarz może się zwrócić do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego odpowiednio, w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej wojewody listy lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego i listy lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego.”;
9) w § 22 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz uwzględniając liczby miejsc szkoleniowych, o których mowa w § 30 ust. 3, WCZP sporządza listę lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego i listę lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego i przedstawia je wojewodzie do zatwierdzenia. Listy zawierają imiona i nazwiska lekarzy. Lista lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zawiera ponadto określenie trybu odbywania tego szkolenia. Lista lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zawiera pouczenie dotyczące weryfikacji, o której mowa w § 19 ust. 10.
2. Zatwierdzone listy, o których mowa w ust. 1, po wprowadzeniu kodu w miejsce danych osobowych lekarza, udostępnia się na stronie internetowej wojewody oraz do wglądu w siedzibie WCZP. ”;
10) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne pod kierunkiem wybranego przez siebie lekarza, spośród lekarzy wykonujących swój zawód na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2a, albo wykonującego zawód na podstawie stosunku służby w podmiocie uprawnionym do prowadzenia specjalizacji albo spośród lekarzy, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 6 i 7, wyznaczonych przez kierownika tego podmiotu w uzgodnieniu z kierownikiem oddziału szpitalnego lub komórki organizacyjnej prowadzącej szkolenie specjalizacyjne, w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim w danej dziedzinie medycyny lub odpowiednio z właściwym konsultantem powołanym do realizacji zadań związanych z obronnością kraju, zwanego dalej „kierownikiem specjalizacji” – za jego zgodą.”;
11) w § 26 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Kierownik specjalizacji może, za pośrednictwem dyrektora CMKP, wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, również po upływie pierwszego roku trwania specjalizacji jeżeli zaistnieją okoliczności potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. We wniosku kierownik specjalizacji przedstawia szczegółowe uzasadnienie zawierające opis zaistniałego stanu faktycznego i stosowną dokumentację.”.

§ 2.

Lekarze, którzy zostali zakwalifikowani do rozpoczęcia specjalizacji lub odbywają specjalizację na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, odbywają dyżury medyczne na dotychczasowych zasadach.

§ 3.

Lekarze pełniący funkcje kierownika specjalizacji na podstawie dotychczasowych przepisów pełnią swoje funkcje na dotychczasowych zasadach.

§ 4.

Do postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 18 rozporządzenia wymienionego w § 1, przeprowadzanego w dniach 1-31 października 2010 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem § 14 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu ustalonym niniejszym rozporządzeniem.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz.1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531 i Nr 107, poz. 679.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-10-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4833 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.