nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnegoKonferencja uzgodnieniowa, odbędzie się w dniu 22 listopada 2010 r. o godz. 11.00 w Sali Dużej Kinowej w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie. Potwierdzenie obecności na ww. konferencji do dnia 19 listopada 2010 roku na adres kwalifikacjezawodowe@mz.gov.plPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 października 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu do 15 listopada 2010 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
kwalifikacjezawodowe@mz.gov.pl
Projekt z dnia 28 września 2010 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia ………………………………….
w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego


Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacji w zakresie medycznego zawodu regulowanego: diagnosta laboratoryjny.

§ 2.

Postępowania z zakresu uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146 i Nr 107, poz. 679.UZASADNIENIE

Obecnie organem właściwym do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych diagnostów laboratoryjnych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest minister właściwy do spraw zdrowia. Począwszy od dnia 1 maja 2004 roku Minister Zdrowia prowadził jedną sprawę o uznanie kwalifikacji zawodowych diagnosty laboratoryjnego (decyzja pozytywna) oraz wydał 27 zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o uznanie kwalifikacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze rozporządzenia, upoważnić organ lub jednostkę organizacyjną podległą ministrowi, organ samorządu zawodowego, organizację gospodarczą lub organ rejestrowy
do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do tego działu. Przykładami jednostek upoważnionych w tym trybie są między innymi: Biblioteka Narodowa, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Urząd Dozoru Technicznego. W przypadku zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej
i farmaceuty organami właściwymi do spraw uznawania kwalifikacji są właściwe samorządy zawodowe.

Propozycja umocowania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych jako organu właściwego do spraw uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego została wysunięta na podstawie dyskusji podejmowanych podczas tegorocznej konferencji dotyczącej kształcenia diagnostów laboratoryjnych i uznawania ich kwalifikacji, która odbyła się w Ministerstwie Zdrowia. Konferencja była współorganizowana przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych oraz Ministerstwo Zdrowia pod auspicjami Europejskiego Stowarzyszenia Chemików Klinicznych.
Jej zakres merytoryczny został odebrany bardzo pozytywnie zarówno przez gości krajowych, jak i zagranicznych.

Podczas konferencji przyjęto, że niezwykle cenną inicjatywą byłoby podjęcie działań
na rzecz ujednolicenia zasad kształcenia diagnostów laboratoryjnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i pozostałych państwach europejskich nie wchodzących w skład Unii Europejskiej, co pozwoliłoby na zwiększenie rozpoznawalności tego zawodu w obrębie Europy. Obecnie, osoby wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej w różnych państwach są identyfikowane właśnie poprzez zakres tych czynności, ponieważ w różnych krajach stosowane jest różne nazewnictwo, np. analityk medyczny, analityk kliniczny, biochemik kliniczny, biolog medyczny, chemik kliniczny, diagnosta laboratoryjny. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych zadeklarowała chęć wdrożenia tej inicjatywy i przygotowania swego rodzaju europejskiego biura zajmującego się kwestiami rozpoznawalności zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz harmonizacji kształcenia.

Zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.), organy właściwe w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej, zobowiązane są do wymiany informacji na temat osób ubiegających się
o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu. Współpraca pomiędzy organami właściwymi polega między innymi na wymianie informacji na temat regulacji dotyczących danego zawodu, które obowiązują w poszczególnych państwach, a także przekazywaniu informacji na temat kwalifikacji i uprawnień osób wykonujących ten zawód. Obecnie czas udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi postępowań dyscyplinarnych musi uwzględniać uzyskanie informacji z Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Umocowanie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych jako organu właściwego do spraw uznawania kwalifikacji niewątpliwie skróciłoby drogę przygotowania odpowiedzi.

Postępowania z zakresu uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Przepisy projektowanego rozporządzenia są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), niniejsze rozporządzenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiotowy projekt nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r.
Nr 65, poz. 597).

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny
Niniejsze rozporządzenie będzie miało wpływ na Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia oraz osoby ubiegające się o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

2. Konsultacje społeczne
Niniejszy projekt został przesłany do konsultacji społecznych do: Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, rektorów uczelni medycznych, konsultantów krajowych w dziedzinie analityki medycznej, Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Federacji Związków Zawodowych Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Rozporządzenie spowoduje skutki finansowe dla Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, która przejmie zadania administracji publicznej, co będzie związane z koniecznością zabezpieczenia w budżecie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych środków na wykonanie tego zadania, tj. środków na wynagrodzenie osoby wykwalifikowanej w wysokości 36.000 zł rocznie (1 etat x 3000 zł x 12 miesięcy) oraz jednorazowego wydatku na wyposażenie stanowiska pracy w wysokości 3000 zł.
Postępowania w sprawach uznania kwalifikacji związane są z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej: 523 zł w przypadku postępowania o uznanie kwalifikacji nabytych w państwach Unii Europejskiej i 17 zł w przypadku wydawania zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Przyjmując, że miesięcznie tylko 1 osoba będzie ubiegać się o uznanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a 10 osób będzie ubiegało się o wydanie zaświadczenia, dochód budżetu państwa z ww. tytułów będzie wynosił rocznie: 8316 zł.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie przedmiotowej regulacji nie spowoduje istotnego wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność zarówno na rynku zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ regulacji na ochronę zdrowia ludności
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na ochronę zdrowia ludności.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-10-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4546 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.