nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowychROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 grudnia 2010 r.
w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych


Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Jednostkami uprawnionymi do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy systemu zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23), są:
1) zakłady opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.3));
2) medyczne instytuty badawcze:
a) Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
b) Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
c) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
d) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
e) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
f) Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
g) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,
h) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
i) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
j) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
k) Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
l) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
m) Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
n) Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie im. prof. dr hab. med. Aleksandra Szczygła,
i) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,
p) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego,
q) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie,
r) Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).

MINISTER ZDROWIAW porozumieniu:
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

MINISTER FINANSÓW


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.
3) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, poz. 679.
4)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz. Nr.169, poz.1780), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 673).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2335 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.