nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnychDz.U.10.251.1688 → z dnia 29 grudnia 2010 r.

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia1) 
z dnia 22 grudnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych 


Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148 Nr 211, poz. 1643 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 29 Nr 75, poz. 487) w załączniku w części I „Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji”: 
1) tabela 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia; 
2) tabele 33 i 34 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2010 r. 
 

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607)
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363 i Nr 225, poz. 1465.
Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc - plik w formacie *doc
Załącznik1.pdf - plik w formacie *pdf

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Zdrowia
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc - plik w formacie *doc
Załącznik2.pdf - plik w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9203 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.