nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnychROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 13 grudnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych


Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych (Dz. U. Nr 37, poz. 213) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Rozporządzenie określa sposób współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych, w tym tryb postępowania tych organów w podejmowaniu działań określonych w art. 27–29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218, z 13.08.2008, str. 30), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 765/2008”.
§ 2. Współpraca organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w art. 80 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zwanej dalej „ustawą”, z organami celnymi obejmuje działania określone w art. 15–21 i 23–24 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 882/2004”, oraz w art. 27–29 rozporządzenia nr 765/2008.”;
2) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nieujętymi w wykazie, o którym mowa w pkt 1, jeżeli organ celny w trakcie obejmowania towaru procedurą dopuszczenia do obrotu stwierdzi, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 27 ust. 3 rozporządzenia nr 765/2008.”;
3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli organ celny w trakcie procedury dopuszczenia do obrotu towarów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, stwierdzi, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 27 ust. 3 rozporządzenia nr 765/2008, organ ten jest obowiązany niezwłocznie powiadomić właściwego państwowego granicznego inspektora sanitarnego lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o stwierdzonych niezgodnościach towaru, przekazując kopię powiadomienia osobie odpowiedzialnej za towar, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy.”;
4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Po otrzymaniu powiadomienia o stwierdzonych niezgodnościach towaru właściwy państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest obowiązany podjąć działania zgodnie z art. 29 ust. 1 lub ust. 2 rozporządzenia nr 765/2008.”;
5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny w trakcie przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej towarów stwierdzi, że towar nie spełnia obowiązujących wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej lub przepisach krajowych, organ ten w świadectwie spełniania wymagań zdrowotnych towaru objętego graniczną kontrolą sanitarną, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy, wpisuje adnotację o treści „towar niezgodny z przepisami – niedopuszczony do swobodnego obrotu – rozporządzenie (WE) nr 765/2008 /product not in conformity – release for free circulation not autorised – Regulation (EC) No 765/2008”.”;
6) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny w trakcie przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej towarów stwierdzi, że towar nie spełnia obowiązujących wymagań zdrowotnych, organ ten w świadectwie spełniania wymagań zdrowotnych towaru objętego graniczną kontrolą sanitarną wpisuje adnotację o treści „towar niebezpieczny – niedopuszczony do swobodnego obrotu – rozporządzenie (WE) nr 765/2008 /dangerous product – release for free circulation not autorized – Regulation (EC) No 765/2008”.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIAW porozumieniu:
MINISTER FINANSÓW


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2227 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.