nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowegoDz.U.10.258.1761 → z dnia 31 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 28 grudnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego


Na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz.1399, z 2007 r. Nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 161, poz. 1142) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 1otrzymuje brzmienie:
„1) powinien stanowić samodzielny budynek, zespół budynków lub wydzieloną część innego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, położony w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej;”,
b) uchyla się pkt 2,
c) w pkt 5:
- lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) pokoje pacjentów wyposażone co najmniej w umywalkę z zimną i ciepłą wodą oraz pojemnik na odpadki; wymaganie dotyczące umywalki uważa się za spełnione w przypadku, gdy przy pokoju zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne,”,
- lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, wyposażone co najmniej w miskę ustępową, umywalkę z baterią, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemniki z ręcznikami jednorazowego użycia, pojemnik na zużyte ręczniki lub urządzenia do suszenia rąk oraz natrysk, przy czym przynajmniej jedno pomieszczenie na piętrze powinno być dostępne dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;”,
d) uchyla się pkt 7,
e) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) w szpitalach prowadzących leczenie w zakresie kardiologii powinno znajdować się stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego w wyodrębnionym pomieszczeniu z możliwością prowadzenia stałego nadzoru, w szczególności zapewniające pracownikom możliwość obserwacji, wyposażone w:
a) antystatyczne łóżko do intensywnej terapii dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych,
b) zestaw do reanimacji, w skład którego wchodzą w szczególności:
- defibrylator,
- elektryczne urządzenie do ssania,
- zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny),
c) instalacje gazów medycznych,
d) kardiomonitor przy każdym łóżku.”,
f) uchyla się pkt 11 i 12;
2) § 3 -5 otrzymują brzmienie:
„§ 3. Sanatorium uzdrowiskowe powinno odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 8 i 9, a ponadto następującym wymaganiom:
1) stanowić samodzielny budynek, zespół budynków lub wydzieloną część innego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, położony w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej;
2) w skład sanatorium uzdrowiskowego powinny wchodzić w szczególności następujące pomieszczenia:
a) pokoje łóżkowe wyposażone co najmniej w umywalkę z zimną i ciepłą wodą oraz pojemnik na odpadki; wymaganie dotyczące umywalki uważa się za spełnione w przypadku, gdy przy pokoju zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne,
b) pokój lekarzy,
c) punkt pielęgniarski,
d) pokój zabiegowy,
e) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, przy czym co najmniej jedna kabina ustępowa z umywalką oraz natrysk powinny być dostępne dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
f) pokoje pracowników medycznych – co najmniej jedno pomieszczenie,
g) ustęp dla personelu,
h) pomieszczenie porządkowe,
i) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

§ 4. Prewentorium uzdrowiskowe dla dzieci powinno odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 4, 8 i 9, a ponadto następującym wymaganiom:
1) stanowić samodzielny budynek (zespół budynków) położony w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej;
2) w skład prewentorium uzdrowiskowego dla dzieci powinny wchodzić w szczególności następujące pomieszczenia:
a) pokoje łóżkowe,
b) pokój lekarzy,
c) punkt pielęgniarski,
d) pokój zabiegowy,
e) izolatka,
f) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, przy czym co najmniej jedna kabina ustępowa z umywalką oraz natrysk powinny być dostępne dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
g) pokoje pracowników medycznych – co najmniej jedno pomieszczenie,
h) ustęp dla personelu,
i) pomieszczenie porządkowe,
j) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,
k) co najmniej:
- jedna świetlica dla dzieci,
- jedna sala szkolna,
- jeden pokój do samodzielnej pracy dla dzieci,
- jedna sala gimnastyczna,
- jeden pokój dla nauczycieli;
3) w prewentorium uzdrowiskowym dla dzieci prowadzącym leczenie w zakresie kardiologii powinno znajdować się stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego w wyodrębnionym pomieszczeniu z możliwością prowadzenia stałego nadzoru, w szczególności zapewniające pracownikom możliwość obserwacji, wyposażone w:
a) antystatyczne łóżko do intensywnej terapii dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych,
b) zestaw do reanimacji, w skład którego wchodzą w szczególności:
- defibrylator,
- elektryczne urządzenie do ssania,
- zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny),
c) instalacje gazów medycznych,
d) kardiomonitor przy każdym łóżku;
4) wyposażenie prewentorium uzdrowiskowego dla dzieci, w szczególności gniazda wtykowe elektryczne, okna, krany z gorącą wodą, poręcze, powinno być odpowiednio zabezpieczone;
5) układ funkcjonalny prewentorium uzdrowiskowego dla dzieci powinien zapewniać możliwość izolowania poszczególnych oddziałów;
6) prewentorium uzdrowiskowe dla dzieci powinno posiadać wydzielony i ogrodzony teren do zajęć ruchowych.

§ 5. Przychodnia uzdrowiskowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 8 i 9, a ponadto następującym wymaganiom:
1) stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków lub być urządzona w budynku o innym przeznaczeniu pod warunkiem całkowitej izolacji przychodni od użytkowników w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego i innych, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku, wspólnych dla wszystkich użytkowników, niebędących komunikacją wewnętrzną zakładu lecznictwa uzdrowiskowego;
2) w skład przychodni uzdrowiskowej powinny w szczególności wchodzić następujące pomieszczenia:
a) gabinet badań lekarskich,
b) pokój zabiegowy.”;
3) w § 6:
a) w pkt 3 uchyla się lit. e,
b) w pkt 4 lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) krioterapii,”,
c) uchyla się pkt 9 i 11,
d) w pkt 18 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) przechowywane peloidy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed ich zanieczyszczeniem i wysuszeniem;”,
e) w pkt 19 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) dla wód szczaw - do 20 % CO 2 ,”,
f) w pkt 22 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) saturatory powinny zapewniać minimalne nasycenie CO 2 wody o naturalnej temperaturze w ilości 2.200 mg/l,”,
g) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) sprężarki stosowane do zabiegów inhalacyjnych powinny mieć czerpnię powietrza wyprowadzoną na zewnątrz zakładu i umożliwiającą pobór powietrza z zewnątrz; na przewodzie tłocznym powinien być zainstalowany filtr powietrza wymieniany zgodnie z zaleceniami producenta;”;
4) w § 7 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) instalacje do wydawania wody leczniczej pacjentom, spełniające wymagania sanitarne i techniczne,”;
5) w § 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) w pobliżu tężni powinny znajdować się ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne;”;
6) w § 10:
a) w pkt 4:
- lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne,”,
- lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) pojemniki na odpady;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) obszar wodny przeznaczony do kąpieli powinien spełniać następujące wymagania:
a) obszar o głębokości ponad 1 m powinien być wyraźnie oznaczony,
b) dno powinno być wolne od zanieczyszczeń;”;
7) w § 11 w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne,”;
8) w § 13 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) w odpowiedniej odległości od urządzonego podziemnego wyrobiska górniczego powinny znajdować się pomieszczenia higieniczno-sanitarne;”;
9) § 14 i 15 otrzymują brzmienie:
„§ 14. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu przeglądowi lub czyszczeniu lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane.
§ 15. Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego należy dostosować do wymagań, o których mowa w § 2-13 z wyłączeniem § 2 pkt 5 lit. b, c, pkt 6 lit. a, b, § 3 pkt 2 b, c, f, g, § 4 pkt 2 lit. b, c, g, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2010 r.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-01-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3048 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.