nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludziDz.Urz.MZ.10.13.75 → z dnia 11 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw
zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy opracowywanie strategii dla podejmowanych działań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i organizacyjnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych wymagających koordynacji między organami administracji publicznej, w szczególności w zakresie:
1) chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych, w szczególności grypy pandemicznej;
2) chorób objętych międzynarodowymi programami eradykacji, w szczególności poliomyelitis, odry i różyczki;
3) innych chorób zakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą następujący członkowie:
1) Przewodniczący Zespołu – Pan Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan Przemysław Biliński – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;
3) Sekretarz Zespołu – Pan Tomasz Misztal – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
4) Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
5) Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
6) Doradca Głównego Inspektora Sanitarnego;
7) Dyrektor Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;
8) Zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
9) Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia;
10) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
11) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;
12) Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
13) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
14) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia;
15) Dyrektor Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia;
16) Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia;
17) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
18) Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego;
19) Główny Lekarz Weterynarii;
20) Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego;
21) Komendant Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;
22) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
23) Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
24) Naczelny Lekarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
25) Dyrektor Biura Rezerw Medycznych w Agencji Rezerw Materiałowych;
26) przedstawiciel Ministra Gospodarki;
27) przedstawiciel Ministra Infrastruktury;
28) przedstawiciel Komendy Głównej Straży Granicznej;
29) Zastępca Szefa Służby Celnej;
30) przedstawiciel Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
31) przedstawiciel Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
32) Koordynator Zespołu do spraw Świadczeń Medycznych dla Osób Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
33) przedstawiciel Centrum Informacyjnego Rządu;
34) Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;
35) Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii;
36) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych;
37) Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii;
38) Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego;
39) Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii;
40) Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii dziecięcej;
41) Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii;
42) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych;
43) Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego;
44) Dyrektor Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
45) Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc;
46) Kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;
47) Kierownik krajowego laboratorium poliomyelitis Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;
48) Kierownik krajowego laboratorium odry i różyczki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;
49) Krajowy koordynator do spraw szczepień Partner Krajowy MZ / WHO - Rozwój immunizacji i szczepionek.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć w charakterze zewnętrznych obserwatorów:
1) Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż określone w ust. 1 i 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

W ramach Zespołu działają następujące Komitety:
1) Krajowy Komitet do spraw Pandemii Grypy, którego zadania, skład osobowy oraz wewnętrzny tryb pracy określa Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Pandemii Grypy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) Krajowy Komitet do spraw Eradykacji Poliomyelitis, którego zadania, skład osobowy oraz wewnętrzny tryb pracy określa Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Eradykacji Poliomyelitis, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) Krajowy Komitet do spraw Eradykacji Odry i Różyczki, którego zadania, skład osobowy oraz wewnętrzny tryb pracy określa Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Eradykacji Odry i Różyczki, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach plenarnych lub, w zakresie zadań Komitetów, o których mowa w § 4, na posiedzeniach tych Komitetów.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu, nie rzadziej niż raz w roku.
3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

Przewodniczący Zespołu, w zależności od potrzeb, może wyodrębniać spośród członków Zespołu czasowe lub stałe robocze grupy tematyczne, których zadaniem jest opracowywanie w trybie roboczym, uzgadnianie na forum Zespołu i przedstawianie do akceptacji Przewodniczącemu Zespołu niezbędnych standardów i procedur.

§ 7.

1. Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć Zespół podejmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu może, na wniosek członka Zespołu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu uchwały Zespołu w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez członków Zespołu, zwanego dalej „trybem obiegowym”.
3. W razie skierowania projektu uchwały Zespołu do rozpatrzenia przez członków Zespołu w trybie obiegowym wyznacza się termin do zajęcia stanowiska przez członków Zespołu.
4. Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli większość członków Zespołu wyraziła na piśmie zgodę na przyjęcie projektu uchwały lub nie zgłosiła w wyznaczonym terminie uwag lub zastrzeżeń do projektu.
5. Sekretarz Zespołu przedstawia do wiadomości członkom Zespołu, na najbliższym posiedzeniu Zespołu, wykaz uchwał podjętych przez Zespół w trybie obiegowym.
6. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, są przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 8.

Obsługę administracyjno-biurową Zespołu oraz Komitetów, o których mowa w § 4, zapewnia Biuro Administracyjno-Gospodarcze Ministerstwa Zdrowia.

§ 9.

Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Zespołu oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 10.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 22).

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. w 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1660, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-11-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8353 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.