nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawcówDz.Urz.MZ.10.13.72 → z dnia 11 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 października 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawców


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 10 i Nr 12, poz. 79) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 2 pkt 1-2 lit. a-d, wyrażają pisemnie zgodę na udział w pracach Zespołu.”;
2) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Członkowie:
a) dr Wioletta Baran - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
b) Przemysław Poznański – ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych,
c) Maksymilian Milke – Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
d) Dorota Gołąb - Bełtowicz - Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie,
e) Anatol Gołąb - Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,
f) Elżbieta Jazgarska – Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
g) Jacek Bębenek – Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.”;
3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Po zakończeniu prac Zespołu, Przewodniczący Zespołu przedłoży ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt, o którym mowa w § 4.”;
4) 4) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pan Cezary Rzemek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-10-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4860 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.