nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.11.1.10 → z dnia 6 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 stycznia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 21 i Nr 5, poz. 24 oraz z 2010 r. Nr 2 , poz. 23 i Nr 7, poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;”,
b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;”,
c) w pkt 4 dodaje się lit. zh-zk w brzmieniu:
„zh) Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,
„zi) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
„zj) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,
„zk) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.”;
2) w § 5:
a) w pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) Departament Dialogu Społecznego;”,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych;”;
3) w § 5a:
a) w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) Departament Polityki Zdrowotnej;”,
b) w pkt 2 dodaje się lit. f- i w brzmieniu:
„f) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
g) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
h) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie, i) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.”;
4) uchyla się § 6;
5) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Jakuba Szulca zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Haber;
2) Podsekretarza Stanu Adama Fronczaka zastępują w zakresie inicjowania, koordynacji i nadzoru nad wykonywaniem zadań, w tym nadzorowania działalności właściwych jednostek podległych lub nadzorowanych, przez:
a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek,
b) Departament Zdrowia Publicznego - Podsekretarz Stanu Marek Haber,
c) Departament Współpracy Międzynarodowej - Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek,
d) Departament Polityki Lekowej i Farmacji - Podsekretarz Stanu Marek Haber;
3) Podsekretarza Stanu Marka Habera zastępuje Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek;
4) Podsekretarza Stanu Cezarego Rzemka zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Haber.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 30 grudnia 2010 r.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-01-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6892 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.