nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”Dz.Urz.MZ.11.1.7 → z dnia 6 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą
„Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą „Profilaktyczny Dom Zdrowia
w Juracie”, zwany dalej „PDZ w Juracie”.
2. Za dzień rozpoczęcia działalności PDZ w Juracie uważa się dzień uzyskania przez PDZ w Juracie osobowości prawnej.

§ 2.

Siedzibą PDZ w Juracie jest miejscowość Jurata.

§ 3.

Organem wykonującym funkcje organu założycielskiego PDZ w Juracie jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 4.

Zobowiązuje się Dyrektora PDZ w Juracie do zgłoszenia PDZ w Juracie do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5.

PDZ w Juracie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5204 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.