nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowiaDz.Urz.MZ.11.01.05 → z dnia 6 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 grudnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 74, z późn. zm. 3)) § 2 otrzymuje brzmienie:
,, § 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Cezary Rzemek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Zbigniew Teter, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do Spraw Służb Mundurowych;
3) Sekretarz Zespołu – Anna Karczmarz, specjalista w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia;
4) koordynatorzy działań antykorupcyjnych w Ministerstwie Zdrowia;
5) pozostali członkowie Zespołu:
a) Marcin Antoniak, Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
b) Anna Błażejczyk, specjalista w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,
c) Krzysztof Czajkowski, główny specjalista w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
d) Daria Dziczkowska, starszy specjalista w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia,
e) Ireneusz Kisielewski, starszy specjalista w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
f) Rafał Maciąg, przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
g) Krystyna Machulak, specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,
h) Wojciech Marciszko, starszy specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,
i) Magdalena Markiewicz, starszy specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia,
j) Justyna Mieszalska, naczelnik w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,
k) Małgorzata Misiewicz, przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
l) Elżbieta Pawłowska, przedstawiciel Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
m) Marta Perycz, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
n) Anna Próchniak, młodszy specjalista w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
o) Michał Skoczylas, główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia,
p) Michał Szymocha, przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
q) Jerzy Ziembiński, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217
i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161,
poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2007 r. Nr 7, poz. 25 i Nr 13, poz. 67,
z 2008 r. Nr 4, poz.16 i Nr 13, poz. 85 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6926 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.