nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Profilaktycznego Domu Zdrowia w JuracieDz.Urz.MZ.11.1.6 → z dnia 6 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie likwidacji Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie


Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się państwowy zakład budżetowy Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, zwany dalej „PDZ w Juracie”.

§ 2.

Do dnia likwidacji PDZ w Juracie prowadzi dotychczasową działalność i realizuje zadania określone w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 28).

§ 3.

Dyrektor PDZ w Juracie jest obowiązany do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności do przeprowadzenia likwidacji PDZ w Juracie, a w szczególności do:
1) przeprowadzenia inwentaryzacji majątku PDZ w Juracie;
2) sporządzenia dokumentacji niezbędnej do przejęcia przez organ przeprowadzający likwidację lub nowo utworzoną jednostkę organizacyjną mienia ruchomego, środków pieniężnych, należności i zobowiązań;
3) egzekucji należności, zaspokojenia wierzycieli i zabezpieczenia wierzytelności;
4) rozwiązania umów cywilnoprawnych, których stroną jest PDZ w Juracie i dokonanie ostatecznego rozliczenia zobowiązań wynikających z tych umów;
5) sporządzenia wykazu umów zawartych przez PDZ w Juracie, z których wynikają zobowiązania lub z których zobowiązania mogą powstać w przyszłości;
6) sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych;
7) dokonania zamknięcia ksiąg rachunkowych PDZ w Juracie;
8) rozwiązania umów rachunku bankowego;
9) archiwizacji dokumentów PDZ w Juracie;
10) podjęcia czynności wymaganych do wykreślenia PDZ w Juracie z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej-REGON, z ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – NIP, rejestru płatników składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 4.

1. Minister Zdrowia, po uzgodnieniu z Ministrem Skarbu Państwa, ustala, że mienie znajdujące się w posiadaniu PDZ w Juracie w dniu likwidacji, zostanie nieodpłatnie przekazane na rzecz nowo utworzonej jednostki – instytucji gospodarki budżetowej pn. „Profilaktyczny Dom Zdrowia
w Juracie”, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)).
2. Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanego PDZ w Juracie przejmie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego mająca powstać instytucja gospodarki budżetowej pn. „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. W przypadku nie utworzenia do dnia likwidacji instytucji gospodarki budżetowej pn. „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”, mienie znajdujące się w posiadaniu PDZ w Juracie w dniu likwidacji zostanie nieodpłatnie przekazane na rzecz Ministerstwa Zdrowia, natomiast pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanego PDZ w Juracie przejmie organ przeprowadzający likwidację.

§ 5.

1. Pracownicy zlikwidowanego PDZ w Juracie na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4)) staną się pracownikami nowo utworzonej instytucji gospodarki budżetowej pn. „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w ust. 1, stosuje się art. 100 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

§ 6.

Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc zarządzenia z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 28).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.
4) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912 i Nr 182, poz. 1228.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5541 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.