nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wielospecjalistycznej opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszkiDz.Urz.MZ.11.1.9 → z dnia 6 stycznia 2011 r.


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 4 stycznia 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wielospecjalistycznej opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszkiNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:


§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw wielospecjalistycznej opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kobus – Konsultant chirurgii plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju;
2) Zastępca Przewodniczącego – prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech - Słomkowska – Konsultant Krajowy w dziedzinie ortodoncji;
3) Sekretarz – mgr Ewa Sobiech - przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie:
a) prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński – Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii dziecięcej,
b) prof. dr hab. Agnieszka Pisulska – Poradnia Wad Rozwojowych, Akademickie Centrum Medycyny Specjalistycznej i Stomatologicznej w Zabrzu,
c) prof. dr hab. Hubert Wanyura - Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej,
d) prof. dr hab. Jan Zapała – Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej,
e) prof. dr hab. Andrzej Zieliński – Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii plastycznej,
f) dr n. med. Krystyna Piskorz–Ogórek – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
g) dr hab. Beata Kawala – Dziekan Wydziału Lekarsko–Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, kierownik Katedry Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu,
h) dr hab. Piotr Wójcicki – kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdroju,
i) dr hab. Krzysztof Woźniak – kierownik Katedry i Zakładu Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,
j) dr n. med. Jan Skirpan – Prezes Sekcji Dziecięcej Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Oparzeń Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie,
k) dr n. med. Barbara Siemińska–Piekarczyk – kierownik Zakładu Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
l) dr n. med. Anna Wojtaszek Słomińska – kierownik Zakładu Ortodoncji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
m) dr n. med. Elżbieta Małkiewicz – przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia,
n) mgr Barbara Kwiatkowska – przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3.

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4 lit. a - l, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy w szczególności opracowanie i przedłożenie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia:
1) programu zdrowotnego pt. „Wielospecjalistyczna opieka lecznicza nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki”;
2) rozwiązań dotyczących:
a) struktury i organizacji opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki oraz
b) poprawy jakości opieki leczniczej nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki.§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
5) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zespołu:
1) z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;
2) na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
4. Przewodniczący może powoływać grupy robocze do wykonania określonych zadań Zespołu.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innych miejscach, wyznaczonych przez Przewodniczącego.
3. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący.
4. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego.


§ 7.

1. Z tytułu realizacji zadań określonych w § 4, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, zamieszkałym poza Warszawą, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, przysługuje zwrot kosztów przejazdów koleją na terenie kraju, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).


§ 8.

Przewodniczący przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia pisemne sprawozdanie z działalności Zespołu, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia opracowanego przez Zespół programu zdrowotnego pt. „Wielospecjalistyczna opieka lecznicza nad dziećmi z wadami części twarzowej czaszki”, o którym mowa w § 4 pkt 1, nie później jednak niż z dniem 31 stycznia 2012 r.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170 poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42 poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157 poz. 1241 i Nr 161 poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-01-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6226 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.