nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. opracowania Planu Dotyczącego Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP)Dz.Urz.MZ.11.2.14 → z dnia 18 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. opracowania Planu Dotyczącego Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP)


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komitet Sterujący ds. opracowania Planu Dotyczącego Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP), zwany dalej „Komitetem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Komitetu wchodzą następujący członkowie:
1) Przewodniczący – Pan Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
3) pozostali członkowie:
a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw:
- transportu,
- oświaty i wychowania,
- wewnętrznych,
- środowiska,
b) przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego,
c) przedstawiciel przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
d) przedstawiciel Dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia,
e) dwóch przedstawicieli Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
f) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.
2. Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, c-e, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Komitetu.
3. W pracach Komitetu uczestniczy w charakterze zewnętrznego obserwatora z głosem doradczym Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce lub jego przedstawiciel.

§ 3.

1. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu, może zapraszać do udziału w pracach Komitetu,
z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Komitetu, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicieli innych instytucji.
2. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego może zwracać się do ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie, w celu sporządzania przez nich opinii lub ekspertyz.

§ 4.

1. Zadaniem Komitetu jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia Planu Dotyczącego Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP) oraz monitorowanie jego realizacji.
2. Przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia Planu (CEHAP) nastąpi do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 5.

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) reprezentowanie Komitetu na zewnątrz;
2) planowanie i organizowanie prac Komitetu;
3) zwoływanie, prowadzenie i ustalanie porządku posiedzeń Komitetu;
4) powoływanie podzespołów i ich przewodniczących w celu realizacji określonych przez niego zadań;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 6.

1. Komitet obraduje na posiedzeniach.
2. Z przebiegu posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego prowadzący posiedzenie.
3. Decyzje Komitetu są podejmowane w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego.
4. Decyzje Komitetu mogą być podejmowane również w trybie obiegowym.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Komitetu lub upoważnionego przez niego członka Komitetu, udzielają Komitetowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8.

1. Członkom Komitetu, a także innym osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Komitetu.
2. Za sporządzenie opinii lub ekspertyzy, o której mowa w § 3 ust. 2, przysługuje wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy.
3. Zamiejscowym członkom Komitetu oraz osobom, o których mowa w § 3, w związku z udziałem w posiedzeniach Komitetu, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 9.

Koszty działalności Komitetu finansowane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność.

§ 10.

Obsługę administracyjno – biurową prac Komitetu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-01-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5774 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.