nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Zasad Przekazywania Samorządowi Lekarskiemu Środków z Budżetu Państwa na Pokrycie Kosztów Czynności Przejętych od Administracji PaństwowejDz.Urz.MZ.11.3.27 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Zasad Przekazywania Samorządowi Lekarskiemu Środków z Budżetu Państwa na Pokrycie Kosztów Czynności Przejętych od Administracji Państwowej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do Spraw Opracowania Propozycji Zasad Przekazywania Samorządowi Lekarskiemu Środków z Budżetu Państwa na Pokrycie Kosztów Czynności Przejętych od Administracji Państwowej, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą następujący członkowie:
1) Przewodniczący - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) przedstawiciele samorządu lekarskiego:
a) Andrzej Sawoni - Skarbnik Naczelnej Rady Lekarskiej,
b) Wojciech Marquardt - Przewodniczący Komisji Finansowej Naczelnej Rady Lekarskiej,
c) Wojciech Łącki - Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego,
d) Grzegorz Wrona - Przewodniczący Wielkopolskiego Okręgowego Sądu Lekarskiego;
3) przedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia:
a) przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej i przedstawicieli innych instytucji.
2. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek Zespołu prowadzący posiedzenie, może zwracać się do ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie, w celu sporządzania przez nich opinii lub ekspertyz.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji zasad przekazywania samorządowi lekarskiemu środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów czynności przejętych od administracji państwowej.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) planowanie i organizowanie prac Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek Zespołu prowadzący posiedzenie.

§ 7.

Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom wymienionym w § 3 ust. 1 przysługuje zwrot kosztów podróży, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8.

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

1. Przewodniczący, po zakończeniu prac Zespołu, przedstawia ich wyniki ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wraz ze sprawozdaniem z działalności Zespołu.
2. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia wyników prac, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5476 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.