nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Norm Zatrudnienia i Wartościowania Stanowisk Pracy dla Pracowników Wykonujących Zawody Medyczne Objętych Skróconą Dobową Normą Czasu PracyDz.Urz.MZ.11.3.28 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 marca 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Norm Zatrudnienia i Wartościowania Stanowisk Pracy dla Pracowników Wykonujących Zawody Medyczne Objętych Skróconą Dobową Normą Czasu Pracy


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do Spraw Opracowania Norm Zatrudnienia i Wartościowania Stanowisk Pracy dla Pracowników Wykonujących Zawody Medyczne Objętych Skróconą Dobową Normą Czasu Pracy, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą następujący członkowie:
1) Przewodniczący – dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego;
2) przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii:
a) Cezary Staroń,
b) Mirosław Soja,
c) Leszek Koroch,
d) Małgorzata Staroń;
3) przedstawiciele Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Sekcji Techników Elektroradiologii:
a) Czesław Pływacz,
b) Aneta Wilczek,
c) Grażyna Penza;
4) przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii:
a) Jacek Zingler,
b) Joanna Rydzewska,
c) Beata Chwalborska,
d) Robert Nocoń,
e) Maciej Kaniewski,
f) Andrzej Wrzosek;
5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 4, w liczbie 2 osób z każdej z wymienionych w ust. 1 organizacji związkowych.
3. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej
i przedstawicieli innych instytucji.
2. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek Zespołu prowadzący posiedzenie, może zwracać się do ekspertów w celu sporządzenia opinii lub ekspertyz.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji norm zatrudnienia i wartościowania stanowisk pracy dla pracowników wykonujących zawody medyczne objętych skróconą dobową normą czasu pracy.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) planowanie i organizowanie prac Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek Zespołu prowadzący posiedzenie.

§ 7.

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 8.

1. Członkom Zespołu, a także innym osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom wymienionym w § 3 ust. 1 przysługuje zwrot kosztów podróży, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
3. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85 195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Dialogu Społecznego.

§ 9.

1. Przewodniczący, po zakończeniu prac Zespołu, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw Zdrowia propozycję, o której mowa w § 4, wraz ze sprawozdaniem z działalności Zespołu.
2. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia wyników prac, o których mowa
w ust. 1.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Zdrowia1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6996 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.