nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń merytorycznych dla zmian legislacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczneDz.Urz.MZ.11.3.33 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń merytorycznych dla zmian legislacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania założeń merytorycznych dla zmian legislacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Adam Fronczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Artur Fałek - Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;
3) pozostali członkowie:
a) 5 przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia;
b) 4 przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia;
c) 2 przedstawicieli Agencji Oceny Technologii Medycznych.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także konsultanci krajowi w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz inne osoby, niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 4.

Do zadań Zespołu w szczególności należy opracowanie założeń merytorycznych dla zmian legislacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.
2. Do zadań Przewodniczącego w szczególności należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.

§ 6.

1. Zespół działa na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, niż określonym w ust. 1, wyznaczonym przez Przewodniczącego.
3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.
4. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów.
5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 7.

1. Z tytułu realizacji zadania określonego w § 4, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.
§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.
§ 10.

Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia założeń merytorycznych dla zmian legislacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, o których mowa w § 4, nie później jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-04-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5665 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.