nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w JaponiiDz.Urz.MZ.11.3.34 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

zmiana Dz.Urz.MZ.11.3.36ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - dr n. med. Przemysław Biliński – Główny Inspektor Sanitarny;
2) Zastępca Przewodniczącego - Janusz Włodarski – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
3) pozostali członkowie:
a) Piotr Dąbrowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
b) Edward Włodarczyk - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia,
c) Jolanta Skolimowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych,
d) Krzysztof Jażdżewski - Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii,
e)) Małgorzata Jakóbczyk - Naczelnik Wydziału ds. Planowania i Sprawozdawczości w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
f) dr. n. przyr. Jan Chaś - Naczelnik Wydziału ds. Higieny Radiacyjnej w Departamencie Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
g) prof. dr hab. n. med. Janusz Nauman - Ekspert do spraw Endokrynologii,
h) prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki - Konsultant Krajowy do spraw Medycyny Nuklearnej,
i) prof. dr hab. Andrzej Lewiński - Konsultant Krajowy do spraw Endokrynologii.

§ 3.

Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 2 oraz pkt 3 lit. d oraz lit. g-i, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 4.

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności analiza codziennych raportów przygotowanych przez właściwe jednostki pod kątem oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywajacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii, w tym w zakresie:
1) bezpieczeństwa żywności;
2) promieniowania jonizującego;
3) wytycznych postępowania dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej.
2. Zespół przedstawia do wiadomości publicznej, w formie komunikatu publikowanego na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aktualne informacje o ocenie ryzyka zdrowotnego dla osób przebywajacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia aktualnych informacji, o których mowa w § 4 ust.1.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innych miejscach, wyznaczonych przez Przewodniczącego.
3. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego prowadzący posiedzenie.
4. Decyzje Zespołu są podejmowane w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego.
5. Decyzje Zespołu mogą być podejmowane również w trybie obiegowym.
6. Zespół ulega rozwiązaniu po ustaniu zagrożenia wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii. Decyzję w tej sprawie podejmuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 7.

1. Z tytułu realizacji zadań Zespołu, członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z budżetu wewnętrznego Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6776 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.