nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia zasad zbycia, najmu, dzierżawy oraz użyczenia aktywów instytucji gospodarki budżetowej, dla której funkcje organu założycielskiego pełni minister właściwy do spraw zdrowiaZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia zasad zbycia, najmu, dzierżawy oraz użyczenia aktywów instytucji gospodarki budżetowej, dla której funkcje organu założycielskiego pełni minister właściwy do spraw zdrowia


Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia wykorzystania mienia posiadanego przez instytucję gospodarki budżetowej określa się zasady zbycia, najmu, dzierżawy oraz użyczenia aktywów przez instytucję gospodarki budżetowej, dla której funkcję organu założycielskiego pełni minister właściwy do spraw zdrowia, zwaną dalej „Instytucją”.

§ 2.

1. Zbycie, najem, dzierżawę oraz użyczenie aktywów Instytucji należy każdorazowo poprzedzić oceną techniczną i ekonomiczną sporządzoną w formie pisemnej przez Instytucję. Ocena ta stanowi podstawę do podjęcia decyzji o przeznaczeniu do obrotu zbędnych aktywów, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, powinna uwzględniać uzasadnienie celowości dokonania obrotu aktywami, jak również pełną analizę ekonomiczną, techniczną oraz szacunkową wartość rynkową aktywów.
3. Zbycie, najem i dzierżawa aktywów Instytucji powinny być dokonane w drodze przetargu przeprowadzonego na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. 3)), z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. W przypadku czynności prawnych, których przedmiotem będzie zamiana aktywów Instytucji, minister właściwy do spraw zdrowia może udzielić zgody na odstąpienie
od wymogu dokonania ich w drodze przetargu, mając na względzie w szczególności:
1) celowość dokonania czynności prawnej w drodze zamiany;
2) ocenę, o której mowa w ust. 1 i 2;
3) porównywalność wartości aktywów mających być przedmiotem zamiany;
4) kwotę ewentualnej dopłaty, którą poniesie Instytucja w związku z dokonaniem czynności zamiany, przy czym w odniesieniu do rzeczy ruchomych stanowiących aktywa Instytucji kwota dopłaty, nie może przekraczać, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 14.000,00 euro (czternaście tysięcy euro).
5. Minister właściwy do spraw zdrowia może udzielić zgody na odstąpienie od wymogu przetargu na wynajęcie albo wydzierżawianie aktywów Instytucji niezbędnych przedsiębiorcy do instalacji urządzeń wchodzących w skład przedsiębiorstwa i służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych, w tym urządzeń infrastruktury teleinformatycznej.
6. Zbycie, najem, dzierżawa oraz użyczenie aktywów Instytucji nie może być dokonane
na rzecz:
1) osób pozostających w stosunku pokrewieństwa albo powinowactwa z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Instytucji;
2) dyrektora Instytucji, jego zastępców oraz głównego księgowego;
3) podmiotów utworzonych przez Instytucję oraz podmiotów, w których Instytucja lub osoby pełniące funkcje kierownicze w Instytucji, posiadają akcje lub udziały, na które przypada większość głosów uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo zgromadzeniu wspólników lub pełnią funkcje w ich organach, a także podmiotów w stosunku do których mogłoby powstać podejrzenie uprzywilejowanego ich traktowania.

§ 3.

1. Umowę mającą na celu zbycie, dzierżawę, najem oraz użyczenie aktywów Instytucji należy sporządzić w formie pisemnej.
2. W umowie dzierżawy aktywów Instytucji należy w szczególności:
1) określić wysokość (stawkę), termin płatności oraz zasady waloryzacji czynszu;
2) określić czas, na który umowa została zawarta (czas oznaczony albo czas nieoznaczony);
3) ustalić okres wypowiedzenia liczony pełnymi miesiącami kalendarzowymi;
4) określić, w jakim stanie przedmiot umowy powinien zostać zwrócony wydzierżawiającemu po zakończeniu dzierżawy.
3. W umowie najmu aktywów Instytucji należy w szczególności:
1) określić wysokość (stawkę), termin płatności oraz zasady waloryzacji czynszu;
2) zastrzec obowiązek uiszczania przez najemcę opłat za świadczenia związane z eksploatacją rzeczy najętej;
3) określić, sposób używania rzeczy najętej odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy;
4) określić czas, na który umowa została zawarta (czas oznaczony albo czas nieoznaczony);
5) zastrzec, iż najemca może wprowadzać ulepszenia i zmiany w rzeczy najętej tylko za pisemną zgodą wynajmującego;
6) zastrzec, iż najemca nie może bez pisemnej zgody wynajmującego podnajmować przedmiotu najmu, ani oddawać go do bezpłatnego używania osobie trzeciej.
4. W umowie użyczenia aktywów Instytucji należy w szczególności:
1) określić sposób używania rzeczy użyczonej;
2) określić czas, na który umowa została zawarta;
3) zastrzec, iż biorący do używania nie może bez pisemnej zgody użyczającego oddać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania.
5. Instytucja może zawrzeć umowę użyczenia aktywów trwałych na okres nie dłuższy niż
3 lata.

§ 4.

1. Zbycie oraz użyczenie nieruchomości, bez względu na jej wartość, każdorazowo wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Zbycie rzeczy ruchomej stanowiącej aktywa Instytucji o wartości powyżej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) każdorazowego wymaga pisemnego powiadomienia ministra właściwego do spraw zdrowia o zamiarze dokonania tej czynności.
3. Wynajęcie albo wydzierżawienie nieruchomości każdorazowo wymaga:
1) pisemnego powiadomienia ministra właściwego do spraw zdrowia o zamiarze dokonania tej czynności, jeżeli dotyczy ona nieruchomości o powierzchni do 50 m2 na rzecz jednego podmiotu;
2) uprzedniej pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia na dokonanie tej czynności, jeżeli dotyczy ona nieruchomości o powierzchni powyżej 50 m2 na rzecz jednego podmiotu.
4. Wynajęcie, wydzierżawienie, oddanie w użyczenie rzeczy ruchomej stanowiącej aktywa Instytucji o wartości powyżej 3.500,00 zł (trzy i pół tysiąca złotych) i nieprzekraczającej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) wymaga każdorazowego pisemnego powiadomienia ministra właściwego do spraw zdrowia o zamiarze dokonania tej czynności.
5. Wynajęcie, wydzierżawienie oraz oddanie w użyczenie rzeczy ruchomej stanowiącej aktywa Instytucji o wartości powyżej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) każdorazowo wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia.
6. W przypadku zawierania umowy najmu albo dzierżawy nieruchomości dokonanej
na rzecz jednego podmiotu, powierzchnie będące przedmiotem innych umów z tym samym podmiotem sumuje się.
7. Zmiana umowy najmu, dzierżawy oraz użyczenia aktywów Instytucji powodująca wydłużenie czasu obowiązywania umowy, traktowana jest jako zawarcie nowej umowy,
do której mają zastosowanie zasady określone w niniejszym zarządzeniu.

§ 5.

1. Wniosek Instytucji o wyrażenie zgody, o której mowa w § 4 ust. 1, ust. 3 pkt 2
i ust. 5, albo zawiadomienie, o którym mowa w § 4 ust. 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4, powinny zawierać w szczególności:
1) wskazanie aktywów Instytucji, których czynność prawna ma dotyczyć;
2) podanie szacunkowej wartości rynkowej aktywów, których czynność prawna ma dotyczyć wraz ze wskazaniem sposobu jej ustalenia;
3) informację o przeprowadzonym przetargu albo wskazanie przesłanek warunkujących odstąpienie od przetargu;
4) wskazanie podmiotu, z którym ma zostać zawarta umowa;
5) oświadczenie dyrektora Instytucji, że zamierzona czynność prawna nie będzie dokonana na rzecz podmiotów wymienionych w § 2 ust. 6.
2. Do wniosku albo zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności dołączyć:
1) ocenę, o której mowa w § 2 w ust. 1;
2) projekt umowy, na podstawie której ma być dokonane zbycie, wynajęcie, wydzierżawienie lub oddanie w użyczenie aktywów Instytucji;
3) dokumenty potwierdzające uprawnienie Instytucji do dysponowania aktywem, którego czynność ma dotyczyć.

§ 6.

Niezależnie od zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania aktywów Instytucji, określonych niniejszym zarządzeniem, do tych czynności stosuje się także ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm. 4)).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741 i Nr 117, poz. 751, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855, Nr 74, poz. 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163,
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 107, poz. 721, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 171.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-04-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5083 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.