nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczneDz.U.03.135.1275
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne.

Na podstawie art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. Nr 128, poz. 1408) zarządza się, co następuje:


§ 1.

1. Rozporządzenie określa:
  1) wykaz substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne;
  2) limity migracji substancji z niektórych materiałów i wyrobów;
  3) sposób sprawdzania zgodności materiałów i wyrobów z limitami, o których mowa w pkt 2.

2. Przepisy rozporządzenia dotyczące folii z regenerowanej celulozy stosuje się również do składników końcowego wyrobu lub składników, które stanowią część wyrobu końcowego zawierającego inne materiały.

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
  1) powlekanej folii z regenerowanej celulozy, która od strony przewidywanego kontaktu z żywnością ma powłokę o masie przekraczającej 50 mg/dm2;
  2) syntetycznych osłonek z regenerowanej celulozy;
  3) pojemników i zbiorników do magazynowania żywności o pojemności powyżej 10 000 litrów lub rurociągów stanowiących ich wyposażenie lub z którymi są one połączone, pokrytych specjalną powłoką o wysokiej wytrzymałości, wytworzonych z użyciem materiałów, o których mowa w § 2 pkt 4.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  1) folii z regenerowanej celulozy - należy przez to rozumieć materiał w postaci cienkiego arkusza otrzymany z oczyszczonej celulozy uzyskanej z drewna lub bawełny, pierwotnych, uprzednio nieprzetwarzanych, do której w procesie produkcji może być stosowany dodatek substancji chemicznych do masy celulozowej lub na powierzchnię; folia z regenerowanej celulozy może być niepowlekana albo powlekana jednostronnie albo dwustronnie;
  2) wyrobach ceramicznych - należy przez to rozumieć wyroby wytwarzane z mieszaniny materiałów nieorganicznych, zawierających głównie glinkę lub krzemiany, z niewielkimi domieszkami substancji organicznych, wypalane; mogą być one pokryte szkliwem, emalią lub dekorowane;
  3) smoczkach - należy przez to rozumieć smoczki wykonane z elastomeru lub gumy, przeznaczone do karmienia, uspokajania lub stanowiące substytut brodawki sutka;
  4) materiałach i wyrobach wytworzonych z użyciem określonych pochodnych epoksydowych lub zawierających określone pochodne epoksydowe - należy przez to rozumieć:
    a) materiały i wyroby wytworzone z użyciem różnych tworzyw,
    b) materiały i wyroby pokryte powłokami powierzchniowymi,
    c) kleje.

§ 3.

Wykaz substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne, z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących stosowania, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.

1. Dopuszczalne limity ołowiu i kadmu uwalnianych z wyrobów ceramicznych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. W przypadku wyrobu ceramicznego składającego się z pojemnika zamykanego pokrywką ceramiczną:
  1) wewnętrzne powierzchnie wyrobu ceramicznego i pokrywki bada się oddzielnie w tych samych warunkach;
  2) suma oznaczonego poziomu migracji ołowiu lub kadmu z wewnętrznej powierzchni pojemnika i pokrywki nie może przekroczyć limitów, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Ilości ołowiu i kadmu uwalniane z wyrobów ceramicznych oznacza się metodą określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.

Wyrób ceramiczny, dla którego limity, o których mowa w § 4 ust. 1, nie zostały przekroczone o więcej niż 50%, spełnia wymagania rozporządzenia, jeżeli:
  1) średnia oznaczonych ilości ołowiu lub kadmu uwolnione z co najmniej trzech innych wyrobów ceramicznych o takim samym kształcie, wymiarach, emalii i zdobieniach, które poddano badaniu metodą, o której mowa w § 4 ust. 3, nie przekroczyła limitów, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz
  2) żaden otrzymany wynik nie przekroczył limitów, o których mowa w § 4 ust. 1, o więcej niż 50%.

§ 6.

1. Smoczki nie mogą uwalniać do roztworu sztucznej śliny N-nitrozoamin i związków ulegających N-nitrozowaniu, oznaczanych metodą analityczną o granicy wykrywalności wynoszącej:
  1) 0,01 mg/kg elementu smoczka wykonanego z elastomeru lub gumy - dla
N-nitrozoamin;
  2) 0,1 mg/kg elementu smoczka wykonanego z elastomeru lub gumy - dla związków ulegających N-nitrozowaniu.

2. Oznaczanie N-nitrozoamin i związków ulegających N-nitrozowaniu uwalnianych ze smoczków oraz kryteria jakie musi spełniać metoda analityczna określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7.

1. Materiały i wyroby wytworzone z użyciem określonych pochodnych epoksydowych lub zawierające określone pochodne epoksydowe mogą być wytwarzane lub przetwarzane z użyciem jednej lub kilku, albo mogą zawierać jedną lub kilka, z następujących substancji:
  1) eter 2,2-bis (4-hydroksyfenylo) propano-bis (2,3-epoksypropylu), zwany dalej „BADGE” i niektóre jego pochodne;
  2) etery bis (hydroksyfenylo) metano-bis (2,3-epoksypropylu), zwane dalej „BFDGE” i ich pochodne;
  3) etery glicydylowe nowolaku, zwane dalej „NOGE”, i niektóre ich pochodne.

2. Dopuszczalne limity BADGE, BFDGE i NOGE i ich pochodnych, uwalnianych z materiałów i wyrobów, wytworzonych z użyciem niektórych pochodnych epoksydowych lub zawierających niektóre pochodne epoksydowe, oraz zasady oznaczania ilości uwalnianych substancji, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8.

W obrocie innym niż detaliczny zgodność materiałów i wyrobów z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach musi być potwierdzona pisemną deklaracją producenta.

§ 9.

Materiały i wyroby pokryte powłoką powierzchniową lub klejami, wytworzone z użyciem pochodnych epoksydowych lub zawierające pochodne epoksydowe, które nie spełniają wymogów rozporządzenia, mogą być wprowadzane do obrotu, pod warunkiem, że weszły w kontakt z żywnością przed dniem 1 listopada 2003 r. i są oznaczone datą napełnienia.

§ 10.

Materiały i wyroby zawierające substancje, o których mowa w § 7 ust. 1, mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:
MINISTER GOPSODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER ŚRODOWISKA

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).Załączniki do dokumentu : zal_wytw_przetw_matwyr.doc zal_wytw_przetw_matwyr.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-07-09
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 3895 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.