nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportuDz.U.03.141.1379


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 18 lipca 2003 r.
w sprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Kwalifikacji dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu, dokonuje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.

2. Ustala się następujące kategorie wiekowe umożliwiające rozpoczęcie treningów i uprawianie określonych dyscyplin sportu uwzględniające potrzebę szczególnej ochrony zdrowia dzieci i młodzieży:
  1) do ukończenia 6 roku życia – wszelkie dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu w formie gier i zabaw ruchowych;
  2) od rozpoczęcia 7 roku życia – dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu, kształtujące koordynację ruchu, nie przeciążające wybiórczo narządu ruchu;
  3) od rozpoczęcia 9 roku życia – dyscypliny sportu kształtujące oprócz zwinności także szybkość i dynamikę ruchu;
  4) od rozpoczęcia 11 roku życia – dyscypliny sportu kształtujące wytrzymałość i siłę,
  5) od rozpoczęcia 14 roku życia – dyscypliny sportu polegające na wprowadzeniu w pełnym zakresie treningu wytrzymałościowego;
  6) od rozpoczęcia 18 roku życia – dyscypliny sportu polegające na wprowadzeniu statycznych ćwiczeń siłowych.

§ 2.

1. Warunkiem zakwalifikowania do poszczególnych dyscyplin sportu dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego o dopuszczeniu do uprawiania określonej dyscypliny sportu.

2. Warunkiem kontynuowania przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia uprawiania amatorsko określonej dyscypliny sportu i posiadających licencję na jej uprawianie jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu.

§ 3.

1. W stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu przeprowadza się wstępne badania lekarskie i wydaje zaświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Badania, o których mowa w ust. 1, przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub w odniesieniu do niepełnosprawnych lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. W stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających amatorsko określoną dyscyplinę sportu i posiadających licencję na jej uprawianie przeprowadza się okresowe badania lekarskie i wydaje zaświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

4. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, badania lekarskie i zaświadczenia, o których mowa w § 2, przeprowadzają i wydają:
  1) lekarze posiadający certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej;
  2) inni lekarze, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej z zastrzeżeniem § 7.

5. W stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających amatorsko określoną dyscyplinę sportu i posiadających licencję na jej uprawianie, która podczas uprawiania określonych dyscyplin sportu doznała urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraciła przytomność lub przegrała walkę przez nokaut, przeprowadza się kontrolne badania lekarskie i w przypadku braku przeciwwskazań wydaje zaświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 4.

1. Wstępne i okresowe badania lekarskie wykonywane w celu wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 2, obejmują:
  1) ogólne badania lekarskie;
  2) badania specjalistyczne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania zaświadczenia.

2. Zakres koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie sportu albo posiadających licencję określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5.

1. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 2, przedstawiciel ustawowy dziecka albo pełnoletnia osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia, może złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie badań. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie i kopię dokumentacji medycznej dotyczącą przeprowadzonych badań.

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, składa się, w terminie 14 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, do Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie.

3. Odwołanie, którym mowa w ust. 1, rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

4. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej wyznaczony przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej na podstawie:
  1) dokumentacji medycznej, o której mowa w ust. 1;
  2) wyników dodatkowych badań, jeżeli lekarz ten uzna ich wykonanie za niezbędne.

§ 6.

1. Dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia uczestniczące w treningach i zawodach sportowych muszą posiadać ważne zaświadczenie, o którym mowa w § 2.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wydaje się na czas określony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia.

§ 7.

Przepis § 3 ust. 4 pkt 2 stosuje się w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 8.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski (Dz. U. Nr 191, poz. 1603).

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu:
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).


Załącznik do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia .......... 2003 r.


Zakres koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia ubiegających się o przyznanie i posiadających licencję na amatorskie uprawianie sportu .

1. Badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:
  1) pomiary antropometryczne;
  2) ogólne badanie lekarskie;
  3) badanie ortopedyczne;
  4) próbę wysiłkową;
  5) przegląd stomatologiczny;
  6) badanie elektrokardiograficzne;
  7) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym;
  8) konsultację laryngologiczną;
  9) konsultację okulistyczną;
  10) konsultację neurologiczną;
  11) badanie elektroencefalograficzne;
  12) oznaczenie poziomu glukozy w surowicy krwi;
  13) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa;
  14) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa;
  15) badanie spirometryczne;
  16) konsultację psychologiczną.

2. Badania wstępne dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu obejmują badania wymienione w ust.1 pkt 1 – 9.

3. Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:
    - co 6 miesięcy - w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3;
    - co roku - w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 4 – 7;
    - co dwa lata - w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9.

4. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych dzieci i młodzieży do 21 roku życia uprawiających amatorsko boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki, płetwonurkowanie oraz skoki spadochronowe i sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy i powtarza co dwa lata.

5. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w odniesieniu do młodzieży uprawiających płetwonurkowanie oraz skoki spadochronowe i sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy oraz sporty motorowe i powtarza co roku.

6. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, przeprowadza się w odniesieniu do młodzieży ubiegającej się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie judo i zapasów oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu i powtarza co dwa lata.

7. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, przeprowadza się w odniesieniu do młodzieży ubiegającej się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie podnoszenia ciężarów oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu i powtarza co dwa lata.

8. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, przeprowadza się w odniesieniu do młodzieży ubiegającej się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie płetwonurkowania oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu i powtarza co roku.

9. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, przeprowadza się w odniesieniu do młodzieży ubiegającej się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie skoków spadochronowych i sportów lotniowych, paralotniowych i motolotniowych przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-07-18
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 11687 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.