nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwot tych dotacjiDz.Urz.MZ.11.5.48 → z dnia 1 lipca 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku
oraz kwot tych dotacji


Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)), w związku z art. 11 ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150) ogłasza się wykaz jednostek – izb pielęgniarek i położnych – nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na 2011 r., wraz z przyznanymi dla nich w budżecie państwa w części 46 – Zdrowie, dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, kwotami dotacji celowych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-06-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5136 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.