nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we WrocławiuDz.Urz.MZ.11.5.44 → z dnia 1 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 maja 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 3 ustawyz dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 55, z 2006 r. Nr 17, poz. 87 oraz z 2009 r. Nr 13, poz 59) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum wchodzą:
1) Terenowy Oddział w Głogowie;
2) Terenowy Oddział w Legnicy;
3) Terenowy Oddział w Lubinie;
4) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
5) Dział Dawców i Pobierania Krwi;
6) Dział Ekonomiczny;
7) Dział Ekspedycji Krwi;
8) Dział Księgowości;
9) Dział Laboratoryjny;
10) Dział Metodyczno-Organizacyjny;
11) Dział Preparatyki Krwi;
12) Dział Techniczny;
13) Dział Zamówień Publicznych i Zapatrzenia;
14) Dział Zapewnienia Jakości;
15) Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
16) Sekcja Informatyki;
17) Sekretariat;
18) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Wewnętrznej;
19) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;
20) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Radiologicznej;
21) Samodzielne Stanowisko Pracy – Osoba Wykwalifikowana4);
22) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska;
23) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166,poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96,poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507.
3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126,poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
4) W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271,z późn. zm.) oraz zgodnie z pkt 2.3 Szczegółowych Wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. Nr 184, poz. 1143, z późn. zm.).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-05-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4544 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.