nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 – ZdrowieDz.Urz.MZ.11.5.47 → z dnia 1 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE 1)
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie


Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 35) w § 1 w pkt 2 lit. u otrzymuje brzmienie:
„u) Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych w Łodzi,”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 8 kwietnia 2011 r.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-06-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5118 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.