nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnegoDz.U.03.147.1438


Rozporządzenie
Ministra Zdrowia
1)
z dnia 1 sierpnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego ( Dz. U. Nr 221, poz. 1865) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w załączniku nr 1:
    a) w lewym górnym rogu skreśla się wyrazy:
" Podmiot odpowiedzialny
/ pieczęć/ ",
    b) w części V zatytułowanej " WYTWÓRCY" ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Wytwórca (-y) u którego następuje zwolnienie serii:
(zgodnie z informacją umieszczoną na ulotce oraz, o ile dotyczy, oznakowaniu opakowania)
Nazwa:
Adres:
Nr telefonu:          Nr faksu:          E-mail:
Nr zezwolenia na wytwarzanie:
(należy wymienić wszystkich wytwórców, u których następuje zwolnienie serii i podać dane określone wyżej)",
    c) drugi odnośnik objaśnień otrzymuje brzmienie:
" **Grupa farmakoterapeutyczna ( kod ATC/ATCvet) kod klasyfikacji anatomiczno- terapeutyczno - chemicznej wg WHO (podać do 5 poziomu, w przypadku produktów leczniczych weterynaryjnych do 3 poziomu), jeżeli ma to zastosowanie.";

  2) w załączniku nr 2 :
    a) w lewym górnym rogu skreśla się wyrazy:
" Podmiot odpowiedzialny
/ pieczęć/ ",
  b) tytuł części IV otrzymuje brzmienie :
" DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O SKRÓCENIE POZWOLENIA OKRESU WAŻNOŚCI DOPUSZCZENIA DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO"
  c) drugi odnośnik objaśnień otrzymuje brzmienie:
" **Grupa farmakoterapeutyczna ( kod ATC/ATCvet) kod klasyfikacji anatomiczno - terapeutyczno - chemicznej wg WHO (podać do 5 poziomu, w przypadku produktów leczniczych weterynaryjnych do 3 poziomu), jeżeli ma to zastosowanie.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia ( Dz. U. Nr 93, poz. 833)
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-08-01
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4704 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.