nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie włączenia Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej do Akademii Medycznej w GdańskuDz.U.03.142.1386


R o z p o r z ą d z e n i e
Ministra Zdrowia
1)
z dnia 24 lipca 2003 roku
w sprawie włączenia Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej do Akademii Medycznej w Gdańsku

Na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo – rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 października 2003 r. Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej z siedzibą w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 9b; (numer identyfikacyjny REGON 000288550; numer identyfikacji podatkowej NIP 586-00-23-658), utworzony zarządzeniem Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 czerwca 1939 r. (Dz. Urz. MOSp Nr 12)2), zwany dalej „Instytutem”, włącza się do Akademii Medycznej w Gdańsku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3A; (numer identyfikacyjny REGON 000288627, numer identyfikacji podatkowej NIP 584-09-55-985), zwanej dalej „Akademią”.

§ 2.

1. Z dniem włączenia Akademia przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Instytutu.

2. Zakres praw oraz obowiązków Akademii, o których mowa w ust. 1, ustalą Instytut oraz Akademia w formie protokołu.

3. Stan gospodarki finansowej Instytutu zostanie wykazany w bilansie sporządzonym przez Instytut na dzień 30 września 2003 r.

4. Połączenie planów rzeczowo – finansowych jednostek, o których mowa w § 1, następuje na podstawie stanu realizacji tych planów na dzień 30 września 2003 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z bieżącej działalności wykonywanej do tego dnia.

5. Podział nagród, premii i innych świadczeń przysługujących pracownikom Instytutu za okres przypadający do dnia 30 września 2003 r., następuje według zasad obowiązujących w Instytucie.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
MINISTER NAUKI i INFORMATYZACJI

MINISTER FINANSÓW

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
2) Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni został reaktywowany jako Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Akademii Lekarskiej w Gdańsku rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 1946 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 146), zmienionym uchwałą Rady Ministrów nr 76/56 z dnia 30 listopada 1956 r. w sprawie powołania Instytutu jako samodzielnej jednostki resortowej o nazwie Instytut Medycyny Morskiej, którego nazwa została zmieniona zarządzeniem Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1974 r. na Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej (M. P. Nr 8, poz. 57)
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-07-24
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 3589 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.