nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki długoterminowejDz.Urz.MZ.11.6.51 → z dnia 1 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki długoterminowej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw opieki długoterminowej.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodnicząca Zespołu – Monika Przygucka-Gawlik – radca Ministra w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dr n. med. Elżbieta Szwałkiewicz – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych;
3) Sekretarz Zespołu – Marzena Drewniacka – Naczelnik w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Grażyna Śmiarowska – Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
b) prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
c) prof. dr hab. Barbara Bień – Kierownik Kliniki Geriatrii Akademii Medycznej w Białymstoku,
d) dr n. med. Marzena Dubiel – specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, Kraków,
e) prof. nadzw. dr hab. Marek Żak – Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
f) dr Stanisław Hapyn – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu,
g) dr n. med. Stanisław Kłęk – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego,
h) dr Krzysztof Bońkowski – specjalista geriatrii, Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ nr 1 w Rzeszowie,
i) prof. dr hab. Piotr Błędowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
j) Jolanta Skolimowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3.

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a – i, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 4.

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) opracowanie Narodowego Programu Opieki Długoterminowej;
2) opracowanie standardów opieki długoterminowej, w tym rehabilitacji, pielęgnowania i leczenia;
3) opracowywanie i przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia:
a) rozwiązań dotyczących struktury i organizacji opieki długoterminowej w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) rozwiązań odnośnie poprawy jakości opieki długoterminowej i stanu zasobów w opiece długoterminowej,
c) propozycji rozwiązań problemów i zaspokajania potrzeb zdrowotnych osób przewlekle chorych;
4) opiniowanie wdrażanych rozwiązań legislacyjnych i działań opartych o standardy europejskie osób przewlekle chorych.
2. Zespół wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
5) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu:
1) z własnej inicjatywy, w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
2) na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu może, w razie potrzeby, powoływać grupy robocze do wykonania określonych zadań Zespołu.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się
w innych miejscach, wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu.
3. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
4. Zespół zajmuje stanowisko w drodze uchwał zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.


§ 7.

1. Z tytułu realizacji zadań określonych w § 4, członkom Zespołu oraz osobom,
o których mowa w § 3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, zamieszkałym poza Warszawą, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Zarządzenie traci moc z dniem 31 grudnia 2012 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170 poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42 poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157 poz. 1241 i Nr 161 poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6509 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.