nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki paliatywnej i hospicyjnejDz.Urz.MZ.11.6.50 → z dnia 1 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki paliatywnej i hospicyjnej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opieki paliatywnej i hospicyjnej, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek – Kierownik Katedry Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
3) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – mgr Marzena Drewniacka - Naczelnik w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
4) Sekretarz Zespołu – dr n. med. Tomasz Dzierżanowski – przedstawiciel Warszawskiego Hospicjum Onkologicznego;
5) pozostali członkowie Zespołu:
a) prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko – prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego,
b) dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej dla województwa śląskiego i opolskiego,
c) dr n. med. Małgorzata Krajnik – Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy,
d) lek. Artur Pakosz – Dyrektor Hospicjum w Gliwicach, Zakład Opieki Paliatywnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
e) prof. dr hab. med. Jacek Łuczak – Ordynator Hospicjum Palium Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
f) dr n. med. Anna Orońska – Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej dla województwa dolnośląskiego,
g) lek. Wiesława Pokropska – Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej dla województwa warmińsko-mazurskiego,
h) co najmniej 1 przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
i) lek. Agnieszka Chycak-Kryczka - Główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
j) lek. Krystyna Czaplicka – Trojanowska – Naczelnik w Departamencie Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia,
k) Jolanta Skolimowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
l) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3.

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 1, 2, 4 i 5 lit. a-h, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji zmian w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:
1) rozwiązań dotyczących struktury i organizacji opieki paliatywnej i hospicyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) rozwiązań odnośnie poprawy jakości opieki paliatywnej i hospicyjnej i stanu zasobów w opiece paliatywnej i hospicyjnej.


§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
5) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu:
1) z własnej inicjatywy, w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;
2) na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu może, w razie potrzeby, powoływać grupy robocze do wykonania określonych zadań Zespołu.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innych miejscach, wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu.
3. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
4. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

1. Z tytułu realizacji zadań określonych w § 4, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, zamieszkałym poza Warszawą, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia opracowanych rozwiązań dotyczących struktury i organizacji opieki paliatywnej i hospicyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w § 4 pkt 1, nie później jednak niż z dniem 30 czerwca 2012 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170 poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42 poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157 poz. 1241 i Nr 161 poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-07-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5850 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.