nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu przygotowującego kierunek zmian w obrębie działań związanych z onkologiąDz.Urz.MZ.11.6.52 → z dnia 1 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu przygotowującego kierunek zmian w obrębie działań związanych z onkologiąNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół przygotowujący kierunek zmian w obrębie działań związanych z onkologią, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Andrzej Włodarczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Wiceprzewodniczący Zespołu – prof. dr hab. Marek Nowacki – Członek Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych;
3) pozostali Członkowie Zespołu:
a) prof. dr hab. Alicja Chybicka – konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,
b) prof. dr hab. Jacek Jassem – prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,
c) prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak – konsultant krajowy w dziedzinie hematologii,
d) prof. dr hab. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
e) prof. dr hab. Maciej Krzakowski – konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej,
f) prof. dr hab. Marian Reinfuss – konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej,
g) prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski – Śliż – konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc,
h) prof. dr hab. Jerzy Stelmachów – konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej,
i) prof. dr hab. Cezary Szczylik - Kierownik Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowego Instytutu Medycznego,
j) prof. dr hab. Tomasz Trojanowski – konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii,
k) prof. dr hab. Krzysztof Warzocha – Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
l) prof. dr hab. Krzysztof Herman – konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej,
m) prof. dr hab. Jarosław Reguła – Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie
n) prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk – konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
o) dr Anna Koper – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
p) prof. dr hab. Lucjusz Jakubowski – konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej,
r) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
s) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
t) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
u) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
w) przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
x) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia,
y) przedstawiciel Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 lit. a-p, wyrażają zgodę na udział
w pracach Zespołu.
§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy opracowanie i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu kierunków zmian w obrębie działań związanych z onkologią,
w szczególności w zakresie:
1) rozmieszczenia terytorialnego ośrodków naukowo-badawczych o profilu onkologicznym, szpitali zawierających w swojej strukturze oddziały onkologiczne i szpitali onkologicznych świadczących kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki oraz leczenia nowotworów;
2) zmian w programie szkolenia lekarzy;
3) zmian w programie wieloletnim „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”, we współpracy z Radą ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych.

§ 5.

1. Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycje rozwiązań
w zakresie zadań, o których mowa w § 4, nie później niż w dniu 1 października 2011r.
2. Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przygotowanych przez Zespół propozycji, o których mowa w ust. 1, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 6.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych z przedmiotem działania Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 wykonuje Wiceprzewodniczący Zespołu lub inna osoba będąca członkiem Zespołu wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.
3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
4. Ustalenia, wnioski i opinie w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Zespół podejmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Zespół może podejmować decyzje poza posiedzeniem w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

§ 8.

1. Przewodniczący Zespołu może powoływać spośród Członków Zespołu podzespoły
i ich przewodniczących do realizacji określonych zadań lub przydzielać określone zadania poszczególnym Członkom Zespołu.
2. Z realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, sporządza się pisemne stanowiska dla Przewodniczącego Zespołu.
3. Obsługę organizacyjno-techniczną podzespołów zapewnia:
1) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia – w zakresie związanym z opracowaniem rozwiązań organizacyjnych, określających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz z zapewnieniem jakości w ochronie zdrowia;
2) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w zakresie związanym z tworzeniem, łączeniem, podziałem, przekształcaniem, likwidacją i funkcjonowaniem instytutów badawczo-rozwojowych, z wyższym szkolnictwem medycznym oraz kształceniem kadr medycznym;
3) Departament Polityki Zdrowotnej – w zakresie związanym z prowadzeniem spraw dotyczących programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

§ 9.

1. Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu Członkom Zespołu oraz osobom, o których
mowa w § 3, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem
w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46-Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – pozostała działalność,
ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej.

§ 11.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej.

§ 12.

1. Przewodniczący Zespołu, po zakończeniu prac Zespołu, przedstawi wyniki prac ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Zespół kończy swoją działalność i ulega rozwiązaniu z dniem, w którym minister właściwy do spraw zdrowia zaakceptuje wyniki prac Zespołu.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6423 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.