nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zrządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń krajowego systemu leczenia ostrej niewydolności oddechowej przy pomocy zewnątrzustrojowego natleniania krwi (ECMO)Dz.Urz.MZ.11.6.54 → z dnia 1 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń krajowego systemu leczenia ostrej niewydolności oddechowej przy pomocy zewnątrzustrojowego natleniania krwi (ECMO)Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowania założeń krajowego systemu leczenia ostrej niewydolności oddechowej przy pomocy zewnątrzustrojowego natleniania krwi (ECMO), zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Pan Andrzej Włodarczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan prof. Marian Zembala – Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia;
3) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan prof. Krzysztof Kusza – konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Pan prof. Jacek Musiał – Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,
b) Pan Andrzej W. Sosnowski FRCS – ekspert w zakresie stosowania zewnątrzustrojowego natleniania krwi (ECMO),
c) Pan prof. Piotr Knapik – ekspert w zakresie stosowania zewnątrzustrojowego natleniania krwi (ECMO),
d) konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej,
e) konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych,
f) konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii,
g) konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii,
h) przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego,
i) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,
j) przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

1. Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicieli instytucji i ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie w zakresie będącym przedmiotem prac Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu może zwracać się do ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie w zakresie będącym przedmiotem prac Zespołu o sporządzanie przez nich opinii lub ekspertyz.
3. Przed powołaniem Zespołu, osoby wymienione w § 2 pkt 4 lit. a-c, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie oraz przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do dnia 31 grudnia 2011 r., propozycji założeń krajowego systemu leczenia ostrej niewydolności oddechowej przy pomocy zewnątrzustrojowego natleniania krwi (ECMO), a także innych technik pozaustrojowej wymiany gazów, uwzględniających zasady i metody zabezpieczenia personelu medycznego przed zakażeniem patogenami pacjenta, oraz:
1) analiza zasadności utworzenia regionalnych ośrodków ECMO wraz z ewentualną propozycją ich rozmieszczenia na obszarze kraju lub zaproponowanie innych właściwych rozwiązań systemowych spójnych ze sprawdzonymi koncepcjami realizowanymi w innych krajach Unii Europejskiej i poza nią;
2) analiza danych dotyczących ewentualnego zapotrzebowania na sprzęt ECMO i komponentów niezbędnych do tego sprzętu, a także innego wyposażenia niezbędnego dla krajowego systemu leczenia ostrej niewydolności oddechowej przy pomocy zewnątrzustrojowego natleniania krwi (ECMO) oraz przygotowanie wyceny i specyfikacji tego sprzętu;
3) analiza i przyjęcie wytycznych dotyczących identyfikacji pacjentów do kierowania ich do ośrodków dysponujących sprzętem ECMO, mając na uwadze wskazania, przeciwwskazania i zasady konsultacji z tymi ośrodkami;
4) przygotowanie zasad transportu pacjentów do ośrodków dysponujących sprzętem ECMO;
5) stworzenie wytycznych do szkolenia personelu do obsługi sprzętu ECMO.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
2) planowanie i organizowanie prac Zespołu;
3) zwoływanie, prowadzenie i ustalanie porządku posiedzeń Zespołu;
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu albo Zastępca Przewodniczącego Zespołu prowadzący posiedzenie.
3. Decyzje Zespołu są podejmowane w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu,
a w razie jego nieobecności – głos Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.
4. W uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy Przewodniczącego, Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym, bez konieczności zwoływania posiedzenia Zespołu.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Przewodniczący Zespołu przesyła drogą pocztową lub elektroniczną projekt uchwały do wszystkich członków Zespołu i ustala ostateczną datę na przesłanie opinii do tego projektu. Termin przewidziany na przesłanie opinii nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych od daty wysłania projektu uchwały. Opinia może być przesłana drogą pocztową lub elektroniczną. Projekt uchwały jest uznawany za przyjęty, jeżeli żaden z członków Zespołu nie prześle, w przewidzianym terminie, pisemnych zastrzeżeń do jego treści.
6. W przypadku zastrzeżeń do projektu uchwały, przedstawionych w wymaganym terminie, w formie pisemnej, projekt uchwały z naniesionymi poprawkami zostaje ponownie przesłany członkom Zespołu do uzgodnień.
7. Członkowie Zespołu mogą w terminie przewidzianym na zgłaszanie uwag wycofać przesłane zastrzeżenia. Jeżeli wszystkie otrzymane zastrzeżenia zostaną wycofane, projekt uchwały uważa się za przyjęty.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, Zastępcy Przewodniczącego Zespołu lub członka Zespołu upoważnionego przez Przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8.

1. Członkom Zespołu, a także osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Za sporządzenie opinii lub ekspertyzy, o której mowa w § 3 ust. 2, ekspertowi posiadającemu specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie przysługuje wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, przysługuje, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227,
poz. 1661).

§ 9.

Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego.

§ 10.

Obsługę administracyjno – biurową prac Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 11.

Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia wyników prac, o których mowa w § 4.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6058 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.