nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania standardów postępowania w rehabilitacji medycznejDz.Urz.MZ.11.6.53 → z dnia 1 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania standardów postępowania w rehabilitacji medycznej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół opiniodawczo – doradczy do spraw opracowania standardów postępowania w rehabilitacji medycznej.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Pani dr. hab. n. med. prof. nadzw. Krystyna Księżopolska – Orłowska - Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek – Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego;
3) Sekretarz Zespołu – Pani mgr Marta Fijołek - starszy specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Pan dr hab. n. med. prof. nadzw. Zbigniew Śliwiński - Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii,
b) Pan Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz - Kierownik Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut Kardiologii w Warszawie,
c) Pani dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Kujawa – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji,
d) Pan dr n. med. Marek Kiljański - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,
e) Pan dr hab. prof. nadzw. Marek Żak – Katedra Rehabilitacji Klinicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,
f) Pani dr n. med. Anna Czernuszenko – Ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
g) Pani Jolanta Kłopotowska – pracownik Kliniki Rehabilitacji Neurologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
h) Pani lek. med. Justyna Kozera - pracownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa „STOCER” w Konstancinie,
i) co najmniej 1 przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
j) Pani mgr Marzena Drewniacka - Naczelnik w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
k) Pani lek. Urszula Gołaszewska – główny specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
l) l)Pani lek. Krystyna Czaplicka - Trojanowska - Naczelnik w Departamencie Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3.

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 2 i 4 lit. b - i, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie standardów postępowania w rehabilitacji medycznej.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
5) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu:
1) z własnej inicjatywy, w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
2) na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu może, w razie potrzeby, powoływać grupy robocze do wykonania określonych zadań Zespołu.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się
w innych miejscach, wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu.
3. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
4. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół.

§ 7.

1. Z tytułu realizacji zadań określonych w § 4, członkom Zespołu oraz osobom,
o których mowa w § 3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, zamieszkałym poza Warszawą, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).
§ 8.

Przewodniczący Zespołu przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia pisemne sprawozdanie z działalności Zespołu, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia standardów postępowania w rehabilitacji medycznej, o których mowa w § 4, nie później jednak niż z dniem 31 lipca 2012 r.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170 poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42 poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6511 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.