nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Chorób RzadkichDz.Urz.MZ.11.6.49 → z dnia 1 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 lipca 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Chorób Rzadkich


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Chorób Rzadkich (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 36) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia,
c) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
d) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
e) przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
f) trzech przedstawicieli z grona naukowców - ekspertów i autorytetów w dziedzinie medycyny lub dziedzin pokrewnych, których wykształcenie, doświadczenie i dorobek zawodowy będą przydatne w pracach Zespołu,
g) przedstawiciel środowisk lub organizacji pozarządowych zrzeszających osoby chore na choroby rzadkie,
h) przedstawiciel lub przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczący w grupach roboczych lub komitetach, działających przy organach lub instytucjach Unii Europejskiej, zajmujących się zagadnieniami chorób rzadkich oraz ich leczeniem,
i) etyk lub duchowny, którego wykształcenie z zakresu zagadnień etycznych, doświadczenie i dorobek zawodowy będą przydatne w pracach Zespołu.”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia powołuje przewodniczącego Zespołu.
2. Członków Zespołu określonych w § 2 pkt 3 lit. a-e powołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród kandydatów przedstawionych przez wskazane jednostki.
3. Członków Zespołu określonych w § 2 pkt 3 lit. f-i powołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród kandydatów przedstawionych przez przewodniczącego Zespołu.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia może powołać na członków Zespołu przedstawicieli innych ministrów właściwych ze względu na cel prac Zespołu, określony w § 5, w porozumieniu z tymi ministrami.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia może odwołać członka Zespołu na umotywowany wniosek przewodniczącego Zespołu lub z własnej inicjatywy.”;
3) w § 6 uchyla się pkt 15.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia ( Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-07-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9183 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.