nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Komisji EkonomicznejDz.Urz.MZ.11.7.61 → z dnia 1 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie Komisji Ekonomicznej


Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:
1) regulamin Komisji Ekonomicznej, zwanej dalej „Komisją”, określający jej organizację, sposób i tryb działania, a także sposób wyłaniania i odwoływania przewodniczącego oraz członków Komisji;
2) tryb wyłaniania członków Komisji na poszczególne posiedzenia w sprawie prowadzenia negocjacji;
3) sposób prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej Komisji.

§ 2.

Regulamin Komisji został określony w załączniku do zarządzenia.

§ 3.

Komisja, działając w składach, określonych w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanych dalej „zespołami negocjacyjnymi”, prowadzi negocjacje w sprawie wniosków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

§ 4.

1. Przewodniczący Komisji lub zastępca przewodniczącego Komisji, zwany dalej „zastępcą przewodniczącego”, zapewnia ustalenie interdyscyplinarnego składu poszczególnych zespołów negocjacyjnych w drodze losowania.
2. Przewodniczący Komisji lub zastępca przewodniczącego wskazuje osobę kierującą prowadzeniem negocjacji w każdym z zespołów negocjacyjnych.

§ 5.

1. Obsługę organizacjo-techniczną Komisji, w tym obsługę zespołów negocjacyjnych zapewnia Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia oraz sekretarz Komisji, współpracując w tym zakresie z przewodniczącym Komisji.
2. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, odpowiada w szczególności za protokołowanie przebiegu posiedzeń Komisji oraz procesów negocjacyjnych.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-09-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8079 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.