nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji modelu realizacji świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnejDz.Urz.MZ.11.7.62 → z dnia 1 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji modelu realizacji świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania propozycji modelu realizacji świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Pan Marek Haber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pani Jolanta Skolimowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – Barbara Witkowska, radca Ministra w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Pani Beata Ostrzycka – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
b) Pani Maria Stachowska – Prezes Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce,
c) Pani Alicja Spaczyńska – Wiceprezes Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce,
d) Pani Alicja Stanikowska - przedstawiciel Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce,
e) Pani Zofia Piasecka - przedstawiciel Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce,
f) Pani Izabela Ćwiertnia - przedstawiciel Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce,
g) Pani Olga Wawrzynkiewicz – Jabłońska – adwokat reprezentująca Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce,
h) Pani Lucyna Dargiewicz – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
i) Pani Emilia Kin – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
j) Pani Krystyna Kusztal – pielęgniarka realizująca świadczenia u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
k) Pani Jolanta Jabłońska, główny specjalista w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
l) Pani Wanda Szelachowska – Kluza, główny specjalista w Departamencie Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 1, 2, 3 i 4 lit. a – k, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji modelu:
1) realizacji świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
2) funkcjonowania w systemie podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarki rodzinnej i pielęgniarki praktyki.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności
- Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może wyłączyć jawność posiedzenia.
4. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 6.

Wewnętrzny tryb pracy Zespołu, w tym sposób przygotowania materiałów na posiedzenia, określa regulamin uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Zespół zakończy swoją działalność, po opracowaniu propozycji modelu realizacji świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej i przedłożeniu ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż z dniem 31 grudnia 2011 r.

§ 8.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 3, nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
4. Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym koszty podróży, o których mowa w ust. 3, pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-09-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6304 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.