nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw pulmonologiiDz.Urz.MZ.11.7.60 → z dnia 1 października 2011 r

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw pulmonologii


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw pulmonologii, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż – Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób płuc;
2) pozostali członkowie:
a) Prof. dr hab. n. med. Dorota Górecka – Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc,
b) Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan – Przewodnicząca Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN,
c) dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska – Ordynator Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
d) lek. Jacek Nasiłowski – Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny,
e) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
f) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,
g) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu są powoływani i odwoływani imiennie przez ministra właściwego
do spraw zdrowia.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a – e wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu przed jego powołaniem.
4. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie:
1) profilaktyki zagrażającej życiu kwasicy oddechowej w przebiegu zaostrzenia przewlekłych niezakaźnych chorób płuc;
2) zwiększenia dostępności stosowania nieinwazyjnej wentylacji w leczeniu kwasicy oddechowej w zaostrzeniach przewlekłych chorób płuc;
3) założeń programu zmniejszania umieralności w przebiegu przewlekłych chorób płuc przez tworzenie Pododdziałów Intensywnej Opieki Pulmonologicznej.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) wyznaczenie Zastępcy Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarza Zespołu;
6)
7) powoływanie grup roboczych.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może wyłączyć jawność posiedzenia.

§ 6.

Wewnętrzny tryb pracy Zespołu, w tym sposób przygotowania materiałów na posiedzenia, określa regulamin uchwalony przez Zespół.

§ 7.

Zespół zakończy swoją działalność po przygotowaniu rozwiązań z zakresu profilaktyki przewlekłych chorób płuc i przedłożeniu ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż z dniem 31 sierpnia 2011 roku.

§ 8.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 4, nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 4, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
4. Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym koszty podróży o których mowa w ust. 3, pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


size=0,1 width=35%>1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6034 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.