nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania dokumentów programowych dla nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014 – 2020 w obszarze zdrowiaDz.Urz.MZ.11.7.65 → z dnia 1 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 września 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania dokumentów programowych dla nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014 – 2020 w obszarze zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół do spraw opracowania dokumentów programowych dla nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014 – 2020 w obszarze zdrowia, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich bez prawa głosu, wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu;
4) Członkowie:
a) zajmujący co najmniej stanowisko Dyrektora albo Zastępcy Dyrektora przedstawiciel:
- Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
- Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
- Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
- Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
- Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
- Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia,
- Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
- Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia,
- Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
b) Prezes albo Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
c) Główny Inspektor Sanitarny albo Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego,
d) dwóch przedstawicieli Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia zajmujących stanowisko Naczelnika.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a-c, wyznaczają swojego stałego zastępcę, zatrudnionego na stanowisku co najmniej Naczelnika lub równoważnym, uprawnionego do udziału w posiedzeniach Zespołu w przypadku nieobecności Członka Zespołu.
3. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d, wyznaczają swojego stałego zastępcę zatrudnionego na stanowisku zastępującym Naczelnika, uprawnionego do udziału w posiedzeniach Zespołu w przypadku nieobecności Członka Zespołu.
4. W przypadku nieobecności Sekretarza funkcję tę pełni osoba wskazana przez Przewodniczącego.
5. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli administracji publicznej.
6. Członkowie Zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ich stali zastępcy wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu dokumentów programowych dla nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych na lata 2014 – 2020 w obszarze zdrowia, zgodnych ze strategiami krajowymi i wspólnotowymi oraz przepisami regulującymi obszar zdrowia i funduszy europejskich, w podziale na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny, uwzględniających w szczególności:
1) analizę aktualnej sytuacji w sektorze ochrony zdrowia z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej i demograficznej w Rzeczypospolitej Polskiej i Europie;
2) analizę długoterminowych trendów epidemiologicznych i demograficznych w Rzeczypospolitej Polskiej i Europie;
3) proponowane kierunki interwencji wraz z analizą SWOT oraz analizą ryzyka;
4) proponowane wskaźniki interwencji;
5) szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań wraz z metodologią ich wyliczenia.
2. Po zakończeniu prac Zespołu, Przewodniczący przekaże, w postaci pisemnej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, projekt dokumentów, o których mowa w ust. 1 wraz z protokołem z ostatniego posiedzenia Zespołu celem zatwierdzenia i przekazania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.
3. Zespół ulega rozwiązaniu po zakończeniu negocjacji prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programów operacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4. Do czasu rozwiązania Zespołu Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Członkowie Zespołu wskazani w § 2 ust. 1 pkt 4 zobowiązani są do aktualizacji lub uzupełniania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w szczególności w związku z zapytaniami ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub Komisji Europejskiej.
5. W przypadku konieczność wprowadzenia strategicznych zmian w dokumentach, o których mowa w ust. 1 w związku z ust. 4, zmiany takie wymagają zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia przed przekazaniem ich do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządków posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 5.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Przewodniczący może powoływać grupy robocze składające się z wybranych członków Zespołu oraz osób wymienionych w § 2 ust. 5 w celu opracowania szczegółowych i wyodrębnionych tematycznie rozwiązań.
3. Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu oraz grup roboczych w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć są podejmowane przez Zespół w drodze konsensusu, a w przypadku niemożności jego osiągnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 uprawnionego do głosowania składu Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu spośród wskazanych w § 2 ust.1 pkt 4 lit. a-c, albo ich stałych zastępców.
5. Pierwsze posiedzenie Zespołu Przewodniczący zwołuje z własnej inicjatywy.
6. Sekretarz przygotowuje i prowadzi dokumentację prac Zespołu, w tym sporządza protokół z posiedzenia Zespołu.
7. Sekretarz sporządza protokół z posiedzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty posiedzenia i przekazuje go drogą elektroniczną osobom wskazanym w § 2, uczestniczącym w posiedzeniu, którzy mogą zgłosić uwagi do protokołu, w terminie 7 dni od daty przekazania protokołu.
8. Protokół z posiedzenia jest przyjmowany podczas następnego posiedzenia Zespołu i podpisywany przez Przewodniczącego oraz Sekretarza. Protokół z ostatniego posiedzenia przyjmowany jest przez Przewodniczącego z uwzględnieniem ust. 7.

§ 6.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje członek kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Funduszy Europejskich.

§ 7.

1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 3 ust. 1, osobom wymienionym w § 2 ust. 1-3 i 5 nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 5, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
3. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 5, którym zlecono zadania wykraczające poza udział w posiedzeniach Zespołu lub grup roboczych, w szczególności w postaci opracowania kompleksowej, autorskiej ekspertyzy lub opinii w formie pisemnej, mogą być wypłacone wynagrodzenia pod warunkiem zawarcia umowy cywilno – prawnej. W przypadku zawarcia umowy cywilno – prawnej, w związku z czynnościami objętymi przedmiotową umową, nie przysługuje zwrot kosztów podróży, o których mowa w ust. 2.

§ 8.

Obsługę administracyjno - techniczną Zespołu zapewnia Departament Funduszy Europejskich.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Funduszy Europejskich, w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-09-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5516 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.