nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie ZdrowiaDz.Urz.MZ.11.7.63 → z dnia 1 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie likwidacji
Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 31 grudnia 2012 r. likwiduje się państwową jednostkę budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia – Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, zwaną dalej „Biurem”.
2. Likwidacja Biura dokonana zostanie w trzech etapach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
3. Z dniem wejścia w życie zarządzenia następuje rozpoczęcie likwidacji Biura.

§ 2.

1. Mienie znajdujące się w posiadaniu Biura w dniu likwidacji, zostaje nieodpłatnie przekazane państwowej jednostce budżetowej – Ministerstwu Zdrowia, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Decyzję o przeznaczeniu mienia podjęto w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.
3. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1, będzie następowało w trzech etapach, stosownie do etapów likwidacji i będzie obejmowało tę część mienia, która wiązała się będzie z danym etapem likwidacji.
4. Należności i zobowiązania likwidowanego Biura z dniem likwidacji stają się należnościami i zobowiązaniami Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia.

§ 3.

1. Czynności związane z likwidacją Biura wykonuje Dyrektor Biura, a w przypadku jego nieobecności osoba zastępująca Dyrektora Biura.
2. Dyrektor Biura jest zobowiązany do realizowania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem likwidacji Biura.
3. Zakres czynności Dyrektora Biura związanych z przeprowadzeniem likwidacji Biura określony został w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

1. Z dniem przejęcia przez Ministerstwo Zdrowia zadań realizowanych przez Biuro, o których mowa w załączniku nr 1 w Tabeli nr 2 i 3 oraz w terminach ustalonych w tym załączniku, pracownicy Biura stają się pracownikami Ministerstwa Zdrowia na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).
2. Do dnia likwidacji Biuro prowadzi dotychczasową działalność i realizuje zadania określone w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 47), z wyłączeniem zadań przejętych do tego czasu przez Ministerstwo Zdrowia, o których mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 5.

Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia przygotuje projekt zmian w budżecie części 46 budżetu państwa i w planie finansowym Ministerstwa Zdrowia, uwzględniając terminy przejmowania przez Ministerstwo Zdrowia zadań Biura, o których mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 6.

Dyrektor Biura jest obowiązany do przedłożenia Ministrowi Zdrowia harmonogramu czynności likwidacyjnych, w terminie do dnia 31 października 2011 r.

§ 7.

Ogólny nadzór nad likwidacją Biura sprawuje Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia, przy czym w zakresie:
1) przejmowanych zadań – nadzór sprawuje Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, z wyjątkiem spraw z zakresu Partnerstwa Północnego Wymiaru w Dziedzinie Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej (PPW), Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa (ENPI) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego dla II Wspólnotowego Programu Działań w Dziedzinie Zdrowia Publicznego 2008-2013 (PDZ), w zakresie których nadzór sprawuje Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia;
2) przejmowania mienia – nadzór sprawuje Biuro Administracyjno – Gospodarcze Ministerstwa Zdrowia;
3) przejmowania pracowników – nadzór sprawuje Biuro Kadr Ministerstwa Zdrowia;
4) spraw sprawozdawczo-finansowych – nadzór sprawuje Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.

§ 8.

Z dniem 31 grudnia 2012 r. traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432 i Nr 144, poz. 855.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-09-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5573 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.