nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Wdrożenia Międzynarodowych Przepisów ZdrowotnychDz.Urz.MZ.10.11.68 → z dnia 15 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Wdrożenia Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do Spraw Wdrożenia Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą następujący członkowie:
1) Przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego;
3) pozostali członkowie:
a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw:
- zdrowia,
- gospodarki,
- środowiska,
- rolnictwa,
- wewnętrznych,
- zagranicznych,
- finansów publicznych,
- transportu,
- gospodarki morskiej,
- kultury fizycznej i sportu,
b) przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej,
c) przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
d) przedstawiciel Głównego Lekarza Weterynarii,
e) przedstawiciel Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
f) przedstawiciel dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych,
g) przedstawiciel Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 3.

1. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu,
z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicieli innych instytucji.
2. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego może zwracać się do ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie, w celu sporządzania przez nich opinii lub ekspertyz.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu przepisów wdrażających międzynarodowe przepisy zdrowotne do prawa krajowego, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
2) planowanie i organizowanie prac Zespołu;
3) zwoływanie, prowadzenie i ustalanie porządku posiedzeń Zespołu;
4) powoływanie podzespołów i ich przewodniczących w celu realizacji określonych przez niego zadań;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu, wskazujące datę, miejsce i czas posiedzenia, proponowany porządek dzienny, a także stosowne dokumenty związane z przedmiotem posiedzenia, wysyłane są członkom Zespołu najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia.
3. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego prowadzący posiedzenie.
4. Protokół zawiera informacje o porządku dziennym, nazwiskach i imionach obecnych członków Zespołu oraz osób, o których mowa w § 3 ust. 1, przebiegu obrad, powziętych uchwałach i liczbie oddanych głosów oraz o zdaniach odrębnych.
5. Decyzje Zespołu są podejmowane w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego,
a w przypadku jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego.
6. Członek Zespołu ma prawo zgłosić zdanie odrębne do podjętej uchwały.
7. Decyzje Zespołu mogą być podejmowane również w trybie obiegowym.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy realizacji jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8.

1. Członkom Zespołu, a także innym osobom, o których mowa w §3 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Za sporządzenie opinii lub ekspertyzy, o których mowa w § 3 ust. 2, przysługuje wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, w związku
z udziałem w posiedzeniach Zespołu, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz
z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 9.

Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu państwa części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział – 85195 – Pozostała działalność.

§ 10.

Obsługę administracyjno – biurową prac Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 11.

1. Przewodniczący, po zakończeniu prac Zespołu, przedstawia ich wyniki ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wraz ze sprawozdaniem z działalności Zespołu.
2. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem akceptacji wyników prac, o których mowa w ust. 1, przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-09-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3743 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.