nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”Dz.Urz.MZ.11.8.66 → z dnia 27 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert w ramach
Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”, zwany dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Prof. dr hab. n. med. Jacek Moll, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”;
2) Zastępca Przewodniczącego - Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, Kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechnika Wrocławska;
3) członkowie Zespołu:
a) Prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,
b) Prof. dr hab. n. med. Michał Wojtalik, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
c) Dr n. med. Jacek Kaperczak, Kierownik Oddział Kardiochirurgii Publiczny Samodzielny ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu,
d) Prof. dr hab. inż. Jan Marciniak, Politechnika Śląska, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych w Gliwicach,
e) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń, Kierownik Zakładu Inżynierii Powierzchni Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska.

§ 3.

1. Członkowie Zespołu są powoływani i odwoływani imiennie przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu, osoby wymienione w § 2, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy:
1) ocena oraz przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinii o ofertach złożonych na konkurs dotyczący wyłonienia wykonawców zadań wdrożeniowych w ramach Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”;
2) w przypadku zadań wdrożeniowych i badawczych realizowanych przez Koordynatora Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce” – ocena i odbiór tych prac.

§ 5.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
3. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 3 i 8 wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu i Zastępcy Przewodniczącego zadania określone w ust. 3 i 8 wykonuje wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.
6. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z projektem porządku obrad oraz materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia otrzymują wszyscy członkowie Zespołu.
7. Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Zespół podejmuje w formie uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
8. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
9. W protokole zamieszcza się treść wniosków i rekomendacji powziętych przez Zespół, które, są przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. w 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1660, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-10-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6409 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.