nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby i warunków reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w WarszawieDz.Urz.MZ.11.8.67 → z dnia 27 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby i warunków reorganizacji
Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w WarszawieNa podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z 2011 r. Nr 112, 654) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby i warunków reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie, zwany dalej ,,Zespołem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Pan Andrzej Włodarczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Członkowie:
a) Prof. dr hab. Marian Reinfuss, Kierownik Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie, Konsultant krajowy w dziadzinie radioterapii onkologicznej,
b) Prof. Marek Nowacki, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Instytutu Onkologii,
c) Prof. Leszek Królicki, Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
d) Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski - Śliż, Konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc, Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, członek rady naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
e) Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów, Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher,
f) Prof. dr hab. Krzysztof Warzocha, Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
g) Witold Kmiotek, Zastępca Dyrektora ds. techniczno – administracyjnych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
h) Prof. dr hab. Andrzej Hellmann, Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów,
i) Prof. dr hab. Jacek Jassem, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,
j) Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski, Kierownik Zakładu Brachyterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach,
k) przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
l) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
m) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,
n) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
o) przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
p) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a –k wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest wydanie opinii zawierającej ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie, która polegać ma na zmianie przedmiotu i zakresu działania tego Instytutu.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego Członek Zespołu.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub zastępujący go Członek Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek Członka Zespołu.

§ 6.

1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu,
w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm. 2))
3. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części
46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§7.

1. Zespół obowiązany jest przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinię,
o której mowa w § 3, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-10-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6308 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.