nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie trybu dokonywania wpisów do rejestru organizatorów kształcenia, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie kształcenia podyplomowego lub uzyskali zatwierdzenie programu kształcenia oraz szczegółowego sposobu prowadzenia tego rejestruDz.U.03.168.1644
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 2 września 2003 r.
w sprawie trybu dokonywania wpisów do rejestru organizatorów kształcenia, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie kształcenia podyplomowego lub uzyskali zatwierdzenie programu kształcenia oraz szczegółowego sposobu prowadzenia tego rejestru

Na podstawie art. 10 p ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1029) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Rejestr organizatorów kształcenia, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie kształcenia podyplomowego lub uzyskali zatwierdzenie programu kształcenia, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, zwane dalej „Centrum”.

2. Rejestr jest prowadzony w formie pisemnej.

3. Rejestr może być prowadzony również w formie elektronicznej.

§ 2.

1. Dane, o których mowa w art. 10 p ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanej dalej „ustawą”, dotyczące jednego organizatora kształcenia są wpisywane w rejestrze, o ile to możliwe, na jednej stronie, w rubrykach wyodrębniających poszczególne dane.

2. Rozmiary rubryk w rejestrze oraz ich rozmieszczenie powinny umożliwiać dokonywanie kolejnych wpisów dotyczących zmian danych objętych rejestrem.

3. W rejestrze wpisuje się również datę cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego.

4. Każdy wpis do rejestru opatruje się czytelnym podpisem osoby upoważnionej do jego dokonania oraz datą dokonania wpisu.

5. Wszystkie strony rejestru są ponumerowane.

§ 3.

Centrum przechowuje rejestr w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, zniszczenie lub dostęp nieupoważnionych osób trzecich.

§ 4.

1. W przypadku gdy rejestr jest prowadzony również w formie elektronicznej, Centrum zapewnia:
  1) niezwłoczne wprowadzenie danych objętych rejestrem, o których mowa w § 2 ust.1 i 3;
  2) zgodność wprowadzanych danych z danymi wpisanymi do rejestru.

2. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5.

1. Centrum zapewnia jawność rejestru poprzez:
  1) udostępnianie osobom zainteresowanym rejestru do wglądu;
  2) dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, wypisów z rejestru lub wydruków – w przypadku gdy Centrum prowadzi rejestr również w formie elektronicznej.

2. Wypisy lub wydruki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, opatruje się pieczęcią Centrum, podpisem osoby je sporządzającej oraz datą sporządzenia.

§ 6.

1. Centrum umieszcza dane, o których mowa w art. 10 p ust. 2 pkt 1 – 4 ustawy, w rejestrze niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania kopii zezwoleń na prowadzenie danego rodzaju i trybu kształcenia podyplomowego albo od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu programu kształcenia stała się ostateczna, na podstawie danych zawartych w tej decyzji.

2. Dane, o których mowa w art. 10 p ust. 2 pkt 5 – 7 ustawy umieszcza się w rejestrze niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 10 o ust. 1 ustawy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku dokonania zmiany wpisów w rejestrze.

§ 7.

1. Dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu do rejestru danych, o których mowa w art. 10 p ust. 2 pkt 1 – 4 ustawy, są:
  1) kopie zezwoleń na prowadzenie danego rodzaju i trybu kształcenia podyplomowego – w przypadku organizatorów kształcenia, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie kształcenia podyplomowego;
  2) decyzja o zatwierdzeniu programu kształcenia – w przypadku organizatorów kształcenia, którzy uzyskali zatwierdzenie programu kształcenia.

2. Dokumentem stanowiącym podstawę wpisu do rejestru danych, o których mowa w art. 10 p ust. 2 pkt 5 – 7 ustawy, jest informacja, o której mowa w art. 10 o ust. 1 ustawy.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833)
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-09-02
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4263 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.