nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze ZdrowiaDz.Urz.MZ.11.10.73 → z dnia 08 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 8 grudnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze ZdrowiaNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. sup> 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 58, z 2009 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2011 r. Nr 3, poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) prof. dr hab. Barbara Adamowicz – Klepalska;”;
b) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:
„ 15) prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Myśliwiec;
16) prof. dr hab. Maria Borysewicz – Lewicka;”;
c) po punkcie 29 dodaje się punkty 30 i 31 w następującym brzmieniu:
„30) dr hab. Elżbieta Starosławska;
31) prof. dr hab. Beata Śpiewankiewicz.”;
2) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Posiedzenia Prezydium Rady odbywają się zależnie od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 Nr, 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2012-01-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5555 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.