nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub stosowanie środków odurzających lub substancji psychotropowychDz.U.12.293 → z dnia 20 marca 2012 r

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 8 marca 2012 r.
w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub stosowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych


Na podstawie art. 35 ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki i tryb wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub stosowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, o których mowa w art. 35 ust. 1, 2, 4, 7 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”, oraz treść wniosku o wydanie tych zezwoleń;
2) wymagania, jakie muszą spełniać podmioty posiadające zezwolenia, o których mowa w art. 35 ust. 1-4, 7 i 9 ustawy.

§ 2.

Przedsiębiorcy zamierzający wytwarzać, przetwarzać lub przerabiać środki odurzające lub substancje psychotropowe, a także jednostki naukowe zamierzające wytwarzać, przetwarzać lub przerabiać, w celu prowadzenia badań naukowych, środki odurzające grup I-N, II-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup I-P, II-P, III-P i IV-P, oraz jednostki naukowe zamierzające stosować, w celu prowadzenia badań naukowych, środki odurzające grupy IV-N lub substancje psychotropowe grupy I-P, składają wniosek do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wydanie zezwolenia, odpowiednio, na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych.

§ 3.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych będących produktami leczniczymi zawiera:
1) numer i datę wydania zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych, w odniesieniu do przedsiębiorców wytwarzających te produkty;
2) pełną nazwę i adres siedziby przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1;
3) wskazanie miejsca prowadzenia działalności określonej we wniosku;
4) określenie zakresu działalności, wyszczególnienie grup środków odurzających lub substancji psychotropowych będących przedmiotem wniosku;
5) techniczne uzasadnienie norm zużycia surowca wyjściowego oraz strat, jakie mogą powstać na poszczególnych etapach produkcji;
6) opis sposobu przechowywania i zabezpieczania środków odurzających lub substancji psychotropowych przed dostępem osób nieupoważnionych;
7) opis sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej działalności określonej we wniosku;
8) opis systemu dystrybucji wytwarzanych, przetwarzanych lub przerabianych środków odurzających lub substancji psychotropowych;
9) imię, nazwisko oraz informacje dotyczące wykształcenia i stażu pracy osoby odpowiedzialnej za zapewnienie systemu kontroli i zabezpieczenia środków odurzających lub substancji psychotropowych w przedsiębiorstwie;
10) datę sporządzenia wniosku oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy składającego wniosek.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych niebędących produktami leczniczymi zawiera dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2-10.

§ 4.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie, w celu prowadzenia badań naukowych, środków odurzających grup I-N, II-N i IV-N lub substancji psychotropowych grup I-P, II-P, III-P i IV-P przez jednostki naukowe w zakresie ich działalności statutowej oraz wniosek o wydanie zezwolenia na stosowanie przez nie, w celu prowadzenia badań naukowych, środków odurzających grupy IV-N lub substancji psychotropowych grupy I-P, zawiera:
1) nazwę i adres siedziby jednostki naukowej;
2) określenie jednostki organizacyjnej, w której będą wytwarzane, przetwarzane, przerabiane lub stosowane środki odurzające lub substancje psychotropowe;
3) grupę, ilość i przeznaczenie każdego ze środków odurzających lub substancji psychotropowych;
4) opis sposobu przechowywania i zabezpieczania środków odurzających lub substancji psychotropowych przed dostępem osób nieupoważnionych;
5) opis sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej działalności określonej we wniosku;
6) imię, nazwisko oraz informacje dotyczące wykształcenia i stażu pracy osoby odpowiedzialnej za zapewnienie systemu kontroli i zabezpieczenia środków odurzających lub substancji psychotropowych w jednostce naukowej;
7) datę sporządzenia wniosku i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu składającego wniosek.

§ 5.

1. Zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych wydaje się po stwierdzeniu przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, że podmiot ubiegający się o zezwolenie spełnia wymagania określone w art. 35 ust. 6 ustawy, w szczególności:
1) posiada odpowiednie procedury i system kontroli nad procesem wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przechowywania i obrotu środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi;
2) zatrudnia pracownika posiadającego wykształcenie wyższe w dziedzinie farmacji i co najmniej 2-letni staż pracy, odpowiedzialnego za wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych, do którego obowiązków należy:
a) prowadzenie ewidencji środków odurzających lub substancji psychotropowych,
b) nadzorowanie przechowywania środków odurzających lub substancji psychotropowych, w tym próbek archiwalnych,
c) nadzorowanie przemieszczania środków odurzających lub substancji psychotropowych wewnątrz zakładu oraz wprowadzania ich do obrotu,
d) nadzorowanie przestrzegania norm zużycia substancji wyjściowych i norm strat, o których mowa w pkt 5;
3) posiada system zabezpieczenia pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w których przechowywane są środki odurzające lub substancje psychotropowe, przed dostępem osób nieupoważnionych;
4) przedstawił sposób prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu surowców używanych w procesie wytwarzania;
5) określił technicznie uzasadnione normy zużycia substancji wyjściowych używanych w procesie wytwarzania oraz normy strat dopuszczalnych na poszczególnych etapach produkcji.
2. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych niebędących produktami leczniczymi mogą zatrudnić na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, osobę posiadającą wyższe wykształcenie w dziedzinie farmacji, technologii farmaceutycznej, chemii, inżynierii chemicznej, biotechnologii, biologii lub mikrobiologii, nieposiadającą 2-letniego stażu pracy.

§ 6.

Zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie, w celu prowadzenia badań naukowych, środków odurzających grup I-N, II-N i IV-N, substancji psychotropowych grup I-P, II-P i III-P i IV-P oraz zezwolenie na stosowanie, w celu prowadzenia badań naukowych, środków odurzających grupy IV-N lub substancji psychotropowych grupy I-P, wydaje się po stwierdzeniu przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, że warunki prowadzenia badań naukowych zabezpieczają przed użyciem środków odurzających lub substancji psychotropowych objętych zezwoleniem przez osoby nieupoważnione lub w celach innych niż określone w zezwoleniu, w szczególności, że podmiot:
1) posiada odpowiednie procedury i system kontroli nad procesem wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przechowywania, obrotu i stosowania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
2) zatrudnia pracownika odpowiedzialnego, odpowiednio, za wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie i stosowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, którym w odniesieniu do jednostki naukowej jest pracownik naukowy lub pracownik badawczo-techniczny;
3) posiada system zabezpieczenia pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych.

§ 7.

1. Zezwolenie, o którym mowa w § 5, wydaje się na czas nieokreślony.
2. Zezwolenie, o którym mowa w § 6, wydaje się na czas nieokreślony albo na czas przeprowadzenia badań.

§ 8.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na stosowanie, w celu prowadzenia badań naukowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych składa się do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia badań.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) pełną nazwę i adres siedziby podmiotu;
2) wskazanie miejsca prowadzenia badań;
3) określenie zakresu badań, z wyszczególnieniem środków odurzających lub substancji psychotropowych, które będą stosowane;
4) opis sposobu przechowywania i zabezpieczenia środków odurzających lub substancji psychotropowych przed dostępem osób nieupoważnionych;
5) imię, nazwisko oraz informacje dotyczące wykształcenia i stażu pracy osoby odpowiedzialnej za zapewnienie systemu kontroli i zabezpieczenia środków odurzających lub substancji psychotropowych.
3. Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadzenia badań wydaje zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, po stwierdzeniu, że grupy, ilość i przeznaczenie środków odurzających lub substancji psychotropowych objętych wnioskiem odpowiadają zakresowi działalności statutowej jednostki naukowej.
4. Podmiot prowadzący badania, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany do:
1) prowadzenia ewidencji środków odurzających lub substancji psychotropowych;
2) informowania wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia badań o zaprzestaniu badań, o których mowa w ust. 1, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed ich zakończeniem.

§ 9.

1. Zezwolenia na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 35 ust. 1, 2, 4 i 7 ustawy, mogą być cofnięte na wniosek organu, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy, po stwierdzeniu przez ten organ, że podmiot, któremu udzielono zezwolenia, przestał spełniać warunki wymagane do wykonywania działalności określonej w zezwoleniu lub nie usunął, w wyznaczonym przez organ zezwalający terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
2. Zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 35 ust. 9 ustawy, może być cofnięte po stwierdzeniu przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia badań, że jednostka naukowa prowadzi działalność niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.
3. Cofnięcia zezwolenia dokonuje organ, który je wydał.

§ 10.

1. Podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 35 ust. 1 lub 2 ustawy:
1) prowadzi ewidencję przychodu i rozchodu środków odurzających grup I-N, II-N i III-N lub substancji psychotropowych grup I-P, II-P, III-P i IV-P;
2) prowadzi dokumentację technicznie uzasadnionych norm zużycia środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz norm strat dopuszczalnych na poszczególnych etapach wytwarzania, przetwarzania, przerabiania lub stosowania;
3) wydaje środki odurzające lub substancje psychotropowe jedynie na podstawie pisemnego zapotrzebowania, zawierającego następujące informacje dotyczące podmiotu zamawiającego:
a) nazwę i adres siedziby albo miejsca zamieszkania,
b) określenie prowadzonej działalności,
c) numer REGON lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli zostały mu nadane,
d) numer i datę wydania zezwolenia na prowadzenie działalności określonej zgodnie z lit. b,
e) międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową, jeżeli taka istnieje, postać farmaceutyczną, dawkę oraz zamawianą ilość,
f) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru,
g) datę sporządzenia zapotrzebowania oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu zamawiającego;
4) przechowuje środki odurzające lub substancje psychotropowe w wydzielonych pomieszczeniach wyposażonych w instalację alarmową i w drzwi odpowiedniej konstrukcji, zamykane co najmniej na dwa zamki, oraz okna zabezpieczone kratami metalowymi.
2. Podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 35 ust. 4 lub 7 ustawy, wydane na czas przeprowadzenia badań, informuje Głównego Inspektora Farmaceutycznego o zaprzestaniu badań naukowych, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed ich zakończeniem.
3. Jednostka naukowa posiadająca zezwolenie, o którym mowa w art. 35 ust. 4 lub 7 ustawy:
1) prowadzi ewidencję przychodu i rozchodu środków odurzających grup I-N i II-N lub substancji psychotropowych grup I-P, II-P, III-P i IV-P;
2) przechowuje środki odurzające lub substancje psychotropowe w wydzielonych pomieszczeniach wyposażonych w instalację alarmową i w drzwi odpowiedniej konstrukcji, zamykane co najmniej na dwa zamki, oraz okna zabezpieczone kratami metalowymi.

§ 11.

1. Podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, w odniesieniu do prekursorów kategorii 1:
1) prowadzi ewidencję przychodu i rozchodu prekursorów kategorii 1;
2) prowadzi dokumentację technicznie uzasadnionych norm zużycia prekursorów kategorii 1 oraz norm strat dopuszczalnych na poszczególnych etapach wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub stosowania;
3) przechowuje prekursory kategorii 1 w wydzielonych pomieszczeniach wyposażonych w instalację alarmową i w drzwi odpowiedniej konstrukcji, zamykane co najmniej na dwa zamki, oraz okna zabezpieczone kratami metalowymi.
2. Jednostka naukowa posiadająca zezwolenie, o którym mowa w art. 35 ust. 4 i 9 ustawy, w odniesieniu do prekursorów kategorii 1:
1) prowadzi ewidencję przychodu i rozchodu prekursorów kategorii 1;
2) przechowuje prekursory kategorii 1 w wydzielonych pomieszczeniach wyposażonych w instalację alarmową i w drzwi odpowiedniej konstrukcji, zamykane co najmniej na dwa zamki, oraz okna zabezpieczone kratami metalowymi.

§ 12.

1. Ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających grup I-N i II-N lub substancji psychotropowych grupy II-P w przypadku przedsiębiorców, o których mowa w § 10 ust. 1, jest prowadzona w formie książki kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych, zwanej dalej „książką kontroli”, zawierającej:
1) na stronie tytułowej – nazwę i adres siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy oraz numer i datę wydania stosownego zezwolenia;
2) na kolejno ponumerowanych stronach – odrębnie dla każdego środka odurzającego lub substancji psychotropowej, dla każdej ich postaci farmaceutycznej i dawki:
a) w odniesieniu do przychodu:
- liczbę porządkową,
- datę dostawy, wytworzenia, przetworzenia lub przerobienia,
- nazwę dostawcy, a w przypadku wytworzenia, przetworzenia lub przerobienia – numer serii,
- oznaczenie dokumentu przychodu,
- ilość dostarczoną, wytworzoną, przetworzoną lub przerobioną, wyrażoną w miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach,
b) w odniesieniu do rozchodu:
- liczbę porządkową,
- datę wydania,
- nazwę odbiorcy,
- ilość wydaną, przetworzoną lub przerobioną, wyrażoną w miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach,
c) stan magazynowy po dostarczeniu, wytworzeniu, przetworzeniu, przerobieniu lub wydaniu,
d) ewentualne uwagi.
2. Po wypełnieniu strony tytułowej w sposób określony w ust. 1 pkt 1, przedsiębiorca, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy, przedstawia książkę kontroli inspektorowi do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, celem jej zatwierdzenia, poprzez przesznurowanie i opieczętowanie, oraz zarejestrowania.
3. Po wypełnieniu strony tytułowej w sposób określony w ust. 1 pkt 1, przedsiębiorca, o którym mowa w art. 35 ust. 2 ustawy, przedstawia książkę kontroli wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności, celem jej zatwierdzenia, poprzez przesznurowanie i opieczętowanie, oraz zarejestrowania.
4. Wpisów w książce kontroli dokonuje się w dniu dostawy, wytworzenia, przetworzenia, przerobienia lub wydania środków odurzających grup I-N i II-N lub substancji psychotropowych grupy II-P.
5. Książkę kontroli przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.
6. Ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających grupy III-N, substancji psychotropowych grup III-P i IV-P jest prowadzona w postaci comiesięcznych zestawień zawierających:
1) międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową, jeżeli taka istnieje, dawkę, postać farmaceutyczną i wielkość opakowania środków odurzających grupy III-N lub substancji psychotropowych grup III-P i IV-P;
2) stan magazynowy na początku danego miesiąca;
3) łączny przychód w okresie danego miesiąca z podaniem ilości opakowań środków odurzających grupy III-N lub substancji psychotropowych grup III-P i IV-P;
4) łączny rozchód w okresie danego miesiąca z podaniem ilości opakowań i ilości recept lub zapotrzebowań;
5) stan magazynowy na koniec danego miesiąca.
7. W przypadku prowadzenia zestawień, o których mowa w ust. 6, w postaci elektronicznej, jeden raz w miesiącu należy dokonać ich wydruku; wydruki obejmujące dany rok kalendarzowy należy oznaczyć kolejnymi numerami i przechowywać przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po danym roku kalendarzowym.

§ 13.

1. Ewidencja przychodu i rozchodu środków odurzających grup I-N, II-N i IV-N oraz substancji psychotropowych grup I-P i II-P w przypadku jednostek naukowych jest prowadzona w formie książki kontroli zawierającej:
1) na stronie tytułowej – nazwę i adres siedziby jednostki naukowej oraz numer i datę wydania stosownego zezwolenia lub zgody;
2) na kolejno ponumerowanych stronach – odrębnie dla każdego środka odurzającego lub substancji psychotropowej, dla każdej ich postaci farmaceutycznej i dawki:
a) w odniesieniu do przychodu:
- liczbę porządkową,
- datę dostawy, wytworzenia, przetworzenia lub przerobienia,
- nazwę dostawcy lub nazwę i ilość surowca wyjściowego,
- ilość dostarczoną lub wytworzoną, wyrażoną w miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach,
b) w odniesieniu do rozchodu:
- liczbę porządkową,
- datę wydania, przetworzenia lub przerobienia,
- ilość wydaną, przetworzoną lub przerobioną, wyrażoną w miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach,
- cel rozchodu lub nazwę odbiorcy,
c) stan magazynowy po dostarczeniu, wytworzeniu, przetworzeniu, przerobie lub wydaniu,
d) ewentualne uwagi.
2. Po wypełnieniu strony tytułowej w sposób określony w ust. 1 pkt 1, jednostka naukowa przedstawia książkę kontroli wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia badań, celem jej zatwierdzenia, poprzez przesznurowanie i opieczętowanie, oraz zarejestrowania.
3. Wpisów w książce kontroli dokonuje się w dniu dostawy, wytworzenia, przetworzenia, przerobienia lub wydania środków odurzających grup I-N, II-N i IV-N lub substancji psychotropowych grup I-P i II-P.
4. Książkę kontroli przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.
5. Ewidencja przychodu i rozchodu substancji psychotropowych grup III-P i IV-P jest prowadzona w postaci comiesięcznych zestawień zawierających:
1) międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową, jeżeli taka istnieje, dawkę, postać farmaceutyczną i wielkość opakowania substancji psychotropowych grup III-P i IV-P;
2) stan magazynowy na początku danego miesiąca;
3) łączny przychód w okresie danego miesiąca z podaniem ilości opakowań substancji psychotropowych grup III-P i IV-P;
4) łączny rozchód w okresie danego miesiąca z podaniem ilości opakowań i zapotrzebowań;
5) stan magazynowy na koniec danego miesiąca.
6. W przypadku prowadzenia zestawień, o których mowa w ust. 5, w postaci elektronicznej, jeden raz w miesiącu należy dokonać ich wydruku; wydruki obejmujące dany rok kalendarzowy należy oznaczyć kolejnymi numerami i przechowywać przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po danym roku kalendarzowym.
7. O prowadzeniu ewidencji środków odurzających grupy I-N, II-N i IV-N oraz substancji psychotropowych grupy I-P i II-P w postaci elektronicznej, osoba odpowiedzialna zawiadamia na piśmie wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności, w terminie 7 dni od dnia dokonania pierwszego wpisu w postaci elektronicznej.

§ 14.

Dokumentację, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, § 12 i 13, przechowuje się w miejscu wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych. Dokumentacja może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem, że zastosowany system komputerowy gwarantuje, że żadne zapisy dotyczące stanów i ruchów magazynowych nie będą usuwane, a korekty zapisów będą dokonywane za pomocą dokumentów korygujących, celem zapewnienia pełnej kontroli dokonywanych operacji.

§ 15.

1. 1 Ewidencja przychodu i rozchodu prekursorów kategorii 1 jest prowadzona w postaci comiesięcznych zestawień zawierających:
1) nazwę międzynarodową, postać farmaceutyczną, dawkę i wielkość opakowania prekursora kategorii 1;
2) stan magazynowy na początku danego miesiąca;
3) łączny przychód w okresie danego miesiąca z podaniem ilości opakowań prekursora kategorii 1;
4) łączny rozchód w okresie danego miesiąca z podaniem ilości opakowań i ilości zapotrzebowań;
5) stan magazynowy na koniec danego miesiąca.
2. W przypadku prowadzenia zestawień, o których mowa w ust. 2, w postaci elektronicznej, jeden raz w miesiącu należy dokonać ich wydruku; wydruki obejmujące dany rok kalendarzowy należy oznaczyć kolejnymi numerami i przechowywać przez okres 3 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po danym roku kalendarzowym.
§ 16.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz szczegółowych warunków zgłaszania działalności polegającej na ich stosowaniu w celu prowadzenia badań naukowych (Dz. U. Nr 36, poz. 315).


- treść rozporządzenia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-08
Data publikacji:
       2012-03-08
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Statystyka strony: 4086 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.